• Урбанистичко технички услови
  • Примјерак овјерене пројектне документације
  • Уговор о регулисању накнаде за уређење грађевинског земљишта
  • Жиро рачун

        - за физичка лица 510-90623932-38

        - за правна лица 510-90623906-19

        - за предузетнике 510-90623911-04