ЗАКОН 0 ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 4

(1) Обвезник пореза на непокретности је власник непокретности уписан у катастру

непокретности, односно другој евиденцији непокретности на дан 1. јануара године за коју се порез утврђује.

Члан 14

(1) Власник непокретности дужан је да, у року од 30 дана, од дана стицања непокретности, надлежном органу локалне управе поднесе пореску пријаву за утврђивање пореза на непокретности за ту годину.

ЗАКОН 0 ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ Члан 26 Порески обвезник је дужан да:

(3) пријави надлежном пореском органу сваку промјену главног мјеста пословања, пребивалишта, односно боравишта, те других података из регистра пореског обвезника;

Члан 36

(3) Уз пореску пријаву порески обвезник је дужан да прилози и сву документацију која је од значаја за утврђивање пореске обавезе прописане пореским прописима.

Члан 37

(1) Уз пореску пријаву порески обвезник је дужан да прилози и сву документацију која је од значаја за утврђивање пореске обавезе прописане пореским прописима.

(2) Порески орган има овлашћење да на основу података којима располаже за пореског обвезника допуни непотпуну и исправи погрешно попуњену пореску пријаву, одмах по сазнању о пропустима и грешкама у поднијетој пријави.