Poštovani posjetioci,

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 14/07 od 21.12.2007.) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine vodi evidenciju o postupcima i odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja u vidu javne knjige.