Potpredsjednici opštine:

- Vesna Samardžić, MSc turizma

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

- Mirko Mustur, dipl. inženjer pomorsko nautičke struke

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Biografije:

- Vesna Samardžić, rođena 5.10.1979. godine u Kotoru. Osnovnu školu završila u Risnu, a srednju turističku školu u Herceg Novom. Diplomirala, a nakon toga i magistrirala na Univerzitetu Crne Gore - Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, u Kotoru 2012. godine.
Od 2001. do 2009. godine radila kao sekretar u Mjesnoj zajednici Baošići. Nakon toga, do 2013. i od 2016. do 2017. bila zaposlena kao Koordinator za mjesne zajednice u Opštini Herceg Novi. Od 2013. do 2015. i od 2017. do danas bila sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu.
U periodu od 2012. do 2019. pohađala 13 obuka iz oblasti društvenih djelatnosti, Ipa programa prekogranične saradnje, socijale i socijalnog stanovanja. Učestvovala u studijskoj posjeti Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Sudžuu, Kina 2008. u okviru međunarodnog tehničkog treninga o zaštiti životne sredine u trajanju od 45 dana.
Objavila naučne radove: „Značaj hidrografskih resursa za održivi turistički razvoj Crne Gore“, VII Međunarodni naučni skup Mediteranski dani Trebinje 2012, Turizam: izazovi i mogućnosti – Turistička privreda i povezane teme, str. 343-351, Tematski zbornik ISBN 978-86-7329-096-6, COBISS.BH-ID 2222360, (štampano izdanje), Trebinje i „Hidrografski resursi kao determinanta održivog turističkog razvoja“, Zbornik radova VIII Majske konferencije o strategijskom menadžmentu MKSM012, str. 759-767, ISBN 978-86-80987-96-5 (štampano izdanje), Bor.
Član SNP Crne Gore od 2000.god., član Glavnog odbora i Izvršnog odbora SNPCG, potpredsjednik Opštinskog odbora SNP, bila odbornik u lokalnom parlamentu u 2 mandata.

- Mirko Mustur je inženjer pomorsko nautičke struke, diplomirao na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Ugostiteljstvom se bavio do 1994. godine, a do 1997. je radio u Vojsci Jugoslavije, kao oficir po ugovoru. Od 1997. do 2008. bio je rukovodilac servisa u doo „MikroBIT“, od 2008. do 2014. izvršni direktor doo „Spectra“, a od 2014. do 2021. rukovodilac za projektovanje, proizvodnju i servis u doo „MikroBIT“.

Mustur je bio predsjednik Mjesne zajednice Đenović u dva mandata, biran je dva puta za odbornika Skupštine opštine Herceg Novi, u jednom mandatu je bio predsjednik Izvršnog odbora Turističke organizacije Herceg Novi.

Aktuelni je predsjednik Uprvnog odbora “Matice Boke” i Mjesne muzike Đenović. Na posljednjim lokalnim izborima bio je na listi Grupe građana „Novi pobjeđuje”.


Nadležnosti

Izvod iz Statuta Opštine Herceg-Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 001/19 od 09.01.2019.)

Član 89

Potpredsjednik Opštine

Opština ima dva potpredsjednika.

Član 90

Potpredsjednik Opštine prati rad organa lokalne uprave i javnih službi u oblastima za koje ga zaduži predsjednik opštine i stara se o sprovođenju politika u tim oblastima.
Potpredsjednik Opštine koga odredi predsjednik Opštine zamjenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja funkciju, u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri.
Mandat potpredsjednika traje koliko i mandat predsjednika Opštine.
Izuzetno, u slučaju prestanka mandata predsjednika Opštine, potpredsjedniku Opštine koga odredi Skupština da vrši funkciju predsjednika Opštine, mandat traje do izbora novog predsjednika Opštine, u skladu sa zakonom.

Član 91

Potpredsjedniku Opštine prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran razrješenjem, podnošenjem ostavke i po sili zakona.

Član 92

Potpredsjednik Opštine može biti razrješen prije isteka mandata ukoliko poslove koje mu povjeri predsjednik Opštine ne obavlja u skladu sa zakonom.
Potpredsjednik Opštine može podnijeti ostavku, o čemu obavještava predsjednika Opštine.
Potpredsjedniku Opštine prestaje mandat po sili zakona u slučajevima utvrđenim za prestanak mandata po sili zakona predsjedniku Opštine.