U cilju obezbjeđivanja javnog i transparentnog rada organa i službi lokalne uprave na ovoj stranici ćemo objavljivati odluke o dodjeli poslova i usluga i zaključenih ugovora sa pravnim i fizičkim licima, kao i pojedinačne odluke i druga akta i ugovore zaključene u postupku raspolaganja opštinskom imovinom.
(član 138 stav 1 tačka 2  Zakona o lokalnoj samoupravi , "Sl. list RCG", br. 42/03, 75/05, 13/06, "Sl. list RCG", br. 88/09, 03/10, 73/10, 38/12)

Sva dokumenta nalaze se u formatu .pdf i grupisana su po godini nastanka.