Predsjednik opštine: Stevan Katić

zvanje: dipl. ekonomista

(izabran na I redovnoj sjednici Skupštine opštine Herceg-Novi, održanoj 08.06.2017. godine)

Biografija

Stevan Katić rođen je u Herceg-Novom 1980. godine i svoju sudbinu vezao je za naš grad. U rodnom gradu je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirani je ekonomista.

Kao uspješan diplomac nastavlja svoje obrazovanje kao magistrant na zajedničkom studijskom programu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Fakulteta za logistiku Univerziteta u Mariboru, na smjeru „Logistika sistema u ekonomiji“.

Kao dopunu školovanja, završio je i Školu demokratskog rukovođenja.

Dugi niz godina obavljao je rukovodeće funkcije u privatnom sektoru gdje je za svoj rad nagrađivan više puta. Biran je da obavlja poslove u organima lokalne samouprave na mjestima načelnika Službe zaštite i spašavanja i potpredsjednika Opštine Herceg-Novi.

Za odbornika Skupštine Opštine Herceg-Novi, biran je u dva navrata. Izabran je za predsjednika Opštinskog odbora Demokrata Herceg-Novi, kao i za člana Predsjedništva Demokratske Crne Gore. Oženjen je suprugom Sandrom.

Spisak svih načelnika – predsjednika opštine našeg grada,  od 1865. godine do danas


Nadležnosti

Izvod iz Statuta Opštine Herceg-Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 001/19 od 09.01.2019.) 

Predsjednik Opštine

Član 77

Predsjednik Opštine je izvršni organ opštine.
Funkcija predsjednika Opštine je profesionalna.
Predsjednik Opštine bira se na vrijeme od četiri godine.
Za predsjednika Opštine može biti izabrano lice koje ispunjava uslove za izbor odbornika.

Član 78

Kandidata za predsjednika Opštine ima pravo da predloži najmanje jedna trećina odbornika u skupštini.
Odbornik može da učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata.
Predlog za izbor predsjednika opštine podnosi se predsjedniku Skupštine u pisanoj formi i mora biti svojeručno potpisan od strane podnosilaca.
Predlog sadrži ime i prezime kandidata, kraću biografiju, obrazloženje predloga i ime i prezime odbornika koji će u ime podnosioca predloga obrazložiti predlog.
Uz predlog se podnosi pisana saglasnost kandidata za predsjednika Opštine o prihvatanju kandidature.

Član 79

Postupak izbora predsjednika Opštine vrši se shodnom primjenom odredaba ovog Statuta kojim se uređuje postupak izbora predsjednika Skupštine.

Član 80

Predsjednik opštine pred Skupštinom daje svečanu izjavu.
Tekst svečane izjave glasi: "Svečano se obavezujem da ću dužnost predsjednika Opštine obavljati u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine".


Poslovi predsjednika Opštine

Član 81

U vršenju izvršne funkcije predsjednik Opštine:
   1) predstavlja i zastupa Opštinu;
   2) predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština;
   3) stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od državnog značaja;
   4) stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova;
   5) podnosi izvještaj o stanju imovine opštine;
   6) odlučuje o otuđenju imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina;
   7) utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju Glavnog administratora;
   8) imenuje i razrješava potpredsjednika Opštine, uz saglasnost Skupštine;
   9) imenuje i razrješava Glavnog administratora, starješine organa, odnosno posebnih službi;
   10) imenuje i razrješava glavnog gradskog arhitektu;
   11) postavlja i razrješava menadžera;
   12) podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave;
   13) usmjerava i usklađuje rad organa lokalne uprave i javnih službi, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte;
   14) daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa lokalne uprave i javnih službi;
   15) vrši upravni nadzor nad radom organa lokalne uprave i javnih službi;
   16) donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno;
   17) odgovoran je za izvršavanje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje;
   18) donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine;
   19) donosi kadrovski plan;
   20) donosi plan integriteta;
   21) donosi godišnji plan obuka lokalnih službenika i namještenika;
   22) vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i aktima opštine.
Predsjednik opštine ima stručnu službu kojom rukovodi.
Predsjednik opštine donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe iz stava 2 ovog člana, odlučuje o izboru kandidata u postupku zasnivanja radnog odnosa i pravima i obavezama zaposlenih u službi.

Akti predsjednika Opštine
Član 82

U vršenju poslova utvrđenih zakonom i ovim statutom, predsjednik Opštine donosi: odluke, uputstva, pravilnike, naredbe, rješenja i zaključke.
Odlukom se utvrđuje organizacija i način rada organa lokalne uprave i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim zakonom, ili drugim propisom.
Uputstvom se propisuje način rada i izvršavanja poslova organa lokalne uprave i drugih subjekata koji vrše poslove od interesa za opštinu u izvršavanju zakona, odluka Skupštine opštine i drugih propisa.
Pravilnikom se bliže razrađuju pojedina pitanja koja su uređena zakonom, odlukom Skupštine opštine i drugim propisom.
Naredba se donosi radi rješavanja određene konkretne situacije koja ima opšti značaj u slučajevima kada je to zakonom ili drugim propisom predviđeno.
Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim pravima i obavezama, imenovanju i razrešenju, obrazovanju stručnih savjeta i komisija, rješava sukob nadležnosti, daje saglasnost na akta koja donose organi lokalne uprave i drugi subjekti koji vrše poslove od javnog interesa i drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.
Zaključkom se utvrđuju nacrti opštih akata koji se stavljaju na javnu raspravu, određuju zadaci organima lokalne uprave i subjektima koji vrše poslove od javnog interesa, zauzimaju stavovi, odlučuje o odobravanju sredstava iz budžeta Opštine i o drugim pitanjima iz nadležnosti predsjednika o kojima se ne odlučuje drugim aktima.

Član 83

Za vršenje poslova iz sopstvene nadležnosti opštine, predsjednik Opštine odgovara Skupštini.
Za vršenje prenesenih i povjerenih poslova predsjednik Opštine odgovara i Vladi.

Prestanak mandata
Član 84

Predsjedniku opštine prestaje mandat istekom vremena na koje je izabran, razrješenjem od strane skupštine, razrješenjem od strane Vlade, podnošenjem ostavke i po sili zakona.
Prestanak mandata predsjednika opštine zbog podnošenja ostavke i po sili zakona konstatuje se aktom Skupštine.

Razrješenje predsjednika Opštine
Član 85

Skupština može razriješiti predsjednika Opštine u slučajevima utvrđenim zakonom.
Predlog za razrješenje predsjednika opštine može podnijeti najmanje jedna trećina odbornika.
Predsjednik Opštine ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o podnijetom predlogu. Skupština o predlogu za razrješenje predsjednika Opštine odlučuje većinom glasova ukupnog broja odbornika, u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga.

Član 86

Na sadržaj predloga i postupak po predlogu za razrješenje predsjednika Opštine, shodno se primjenjuju odredbe Statuta kojim se uređuje postupak razrješenja predsjednika Skupštine.

Član 87

Odredbe Zakona o prestanku mandata predsjedniku Opštine prije isteka vremena na koje je izabran, podnošenjem ostavke, po sili zakona ili razrješenjem od strane Vlade, neposredno se primjenjuju.

Član 88

U slučaju prestanka mandata predsjedniku Opštine, funkciju predsjednika, do izbora novog predsjednika Opštine, vrši potpredsjednik Opštine, koga odredi Skupština,na predlog predsjednika Skupštine.
U slučaju prestanka mandata predsjedniku Opštine, izbor predsjednika Opštine izvršiće se najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata.