v.d. Sekretar: Vladislav Velaš

zvanje: diplomirani geodetski inženjer

tel: 031 321-052

е-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

е-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju, Objavljen dana 12.03.2024. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju, Objavljen dana 06.10.2023. godine 


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju, Objavljen dana 16.06.2022. godine


Izvještaj o radu za 2018. godinu i Program uređenja prostora Opštine Herceg-Novi za 2019. godinu Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju


Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 14

 Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju vrši poslove uprave koji se odnose na:

- Izradu propisa o uređenje i finansiranju građevinskog zemljišta;
- Pripremne poslove na izadi i donošenju urbanističkih projekata, odnosno donošenja i lokalnih planskih dokumenata po skraćenom postupku u skladu sa Zakonom kao i učešće u postupku izrade planskog dokumenta u skladu sa Zakonom;
- Izdavanje urbanističko tehničkih uslova, izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata iz nadležnosti Opštine po započetim postupcima; izdavanje odoborenje za građenje i upotrebu objekta od opšteg interesa; izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje pomoćnih objekata;
- sprovođenje postupka legalizacije bespravnih objekata u skladu sa Zakonom, vođenje evidencije bespravnih objekata na osnovu podataka Katastra odnosno Geoportala, sistematizacija i utvrđivanje liste bespravnih objekata, za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju odnosno ne ispunjavaju uslove za legalizaciju;
- Izradu propisa o normativima i standardima za nužne radove na zajedničkim djelovima stambene zgrade, vođenje upravnog postupka za pretvanje zajedničkih i posebnih dijelova zgrade u stan ili poslovni prostor;
- Priprema programa privremenih objekata, utvrđivanje tehničkog - estetskih uslova, tehnički pregled, izdavanje odobrenje za postavljanje i upotrebu montažnih objekata privremenog karaktera, izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno gradjenje i uklanjanje objekata privremenog karaktera,
- Utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za izgradnju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom;
- Dostavljanje planske dokumenacije organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine radi popisa i evidencije drugih loklalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže opština (građevinskog zemljišta u okviru generalno urbanističkog plana, odnosno prostorno urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije) i drugih lokalnih dobara od opšteg interesa čiji popis i evidencija Zakonom ili drugim propisom nije stavljena u nadležnost drugim organima;
- Dostavljanje planske dokumentacije organu lokalne uprave nadležnom za poslove razvoja preduzetništva radi popisa i evidencije lokalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže Opština (poljoprivrednog, vodnog, šumskog zemljišta i šuma koje nisu obuhvaćene posebnom šumskom osnovom a u okviru generalno urbanističkog plana, odnosno prostorno urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije);
- Pripremu izvještaja i informacija iz nadležnosti;
- Pripremu izvještaja i informacija o stanju u oblasti za koju je nadležan, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za skupštinu, predsjednika Opštine i glavnog administratora;
- Upravni nadzor nad radom “Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog” d.o.o. Herceg Novi;
- Rješavanje po zahtjevu za slobodan pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;
- Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.