Izvod iz Statuta Opštine Herceg-Novi ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 16/11 od 13.05.2011.) 

 

Skupština

Član 34

Skupština se bira na mandat od 4 godine.

Skupština ima 34 odbornika, koje biraju građani na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog biračkog prava, u skladu sa Zakonom.

Član 35

Poslovnikom u cjelini i pojedinačno se uređuju uslovi i postupak: za konstituisanje Skupštine, rok saziva i predsjedavanje, kao i verifikacija mandata odbornika u postupku kako to bude propisano.

Član 36

Skupština:

1. donosi Statut Opštine;

2. donosi Poslovnik i uređuje način ostvarivanja prava i dužnosti odbornika;

3. donosi propise i druga opšta akta;

4. donosi planove i programe razvoja Opštine;

5. donosi lokalna planska dokumenta;

6. donosi program uređenja prostora;

7. donosi Budžet i Završni račun Budžeta;

8. donosi Plan kapitalnih poboljšanja i investicionu politiku;

9. utvrđuje visinu opštinskih poreza, taksa i naknada;

10. raspolaže imovinom;

11. utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;

12. raspisuje referendum za teritoriju Opštine ili za dio teritorije Opštine;

13. odlučuje o građanskoj inicijativi;

14. odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Opštine;

15. osniva javne službe;

16. odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;

17. bira i razrješava Predsjednika Skupštine, predsjednika opštine, imenuje sekretara i članove radnih i savjetodavnih tijela;

18. podnosi predlog za ocjenu ustavnostii zakonitosti akata državnih organa, kada ocjeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu;

19. razmatra izvještaje Predsjednika Opštine;

20. daje autentično tumačenje propisa koje donosi;

21. obrazuje odbore, savjete i komisije kao stalna i povremena radna tijela Skupštine i odlučuje o povjeravanju odborima poslova iz svoje nadležnosti;

22. odlučuje o davanju korišćenja na prirodna dobra koja su u nadležnosti Opštine, u skladu sa Zakonom;

23. utvrđuje izborne jedinice za izbor odbornika;

24. obezbjeđuje uslove u skladu sa Zakonom, za zaštitu zadužbina, legata i poklona i sprovođenje volje ostavioca;

25. daje saglasnost na izbor rukovodioca javnih službi čiji je ona osnivač i na njihove statute;

26. odlučuje o dodjeljivanju nagrada i priznanja, i zvanja počasnog građanina;

27. odlučuje o saradnji sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu;

28. odlučuje o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Crne Gore;

29. osniva sa drugim opštinama zajedničke organe, organizuje službe i druge oblike zajedničkog rada;

3O. donosi odluku o upotrebi simbola;

31. donosi odluku o izradi, upotrebi i čuvanju i uništavanju pečata;

32. donosi odluku o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova;

33. donosi odluku o izboru članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;

34. pokreće inicijative za izmjene i dopune zakona i drugih propisa od interesa za lokalnu samoupravu;

35. ostvaruje saradnju i razvija odnose se Skupštinom i Vladom Crne Gore i skupštinama drugih opština;

36. donosi zaključke o pojedinim pitanjima od značaja za utvrđivanje politike;

37. donosi povelje i preporuke u kojima iznosi stav na pojedina sistemska pitanja iz sopstvene nadležnosti, odnosno pitanja koje se odnose na javne službe;

38. donosi odluku o formiranju Službe Skupštine;

39. donosi etički kodeks;

40. obavlja i druge poslove uređene zakonima i ovim Statutom.

"Sl. list RCG - OP", br. 16/2011

Član 37

Za razmatranje i pretresanje pitanja iz nadležnosti lokalne samouprave obrazuju se odbori i savjeti kao stalna radna tijela /u daljem tekstu: radna tijela/.

Skupština može posebnom odlukom obrazovati i druga stalna i povremena radna tijela za vršenje poslova iz svoje nadležnosti.

Član 38

Članove odbora Skupština imenuje iz reda odbornika tako da sastav radnog tijela odgovara stranačkoj zastupljenosti u Skupštini.

Za članove savjeta i komisija pored odbornika Skupština imenuje i druga lica.

Djelokrug, način rada i odlučivanja radnih tijela i druga pitanja od značaja za njihov rad uređuju se Poslovnikom.

Član 39

Posebnom odlukom Skupštine može se odborima povjeriti odlučivanje o pojedinim pitanjima iz nadležnosti, osim poslova predviđenih Zakonom o lokalnoj samoupravi iz člana 45. tačka 1. do 19.

Odluke odbora stavljaju se na uvid Skupštini na prvoj narednoj sjednici.

Ako Skupština ocjeni da su odluke odbora nezakonite i necjelishodne poništiće ih ili ukinuti i svojom odlukom urediti određeno pitanje.

Sazivanje i odlučivanje

Član 39a

Prvu sjednicu novoizabrane Skupštine saziva predsjednik Skupštine iz prethodnog saziva, najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja izbora.

Ukoliko se sjednica Skupštine ne sazove u roku iz stava 1 ovog člana, sjednicu će sazvati Vlada.

"Sl. list RCG - OP", br. 16/2011

Član 40

Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine po potrebi, a najmanje jedan put u tri mjeseca.

Predsjednik Skupštine saziva Skupštinu po sopstvenoj inicijativi, na zahtjev Predsjednika Opštine, jedne trećine odbornika i po inicijativi građana, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno inicijative građana.

Građanska inicijativa se može pokrenuti potpisima najmanje 5oo građana- birača.

Ako Skupštinu ne sazove Predsjednik Skupštine u roku iz stava 2. ovog člana, Skupštinu saziva podnosilac zahtjeva, odnosno inicijative.

U skladu sa stavom 4. ovog člana Skupštinom predsjedava odbornik kojega odredi podnosilac zahtjeva, odnosno inicijative.

Član 41

Pravo predlaganja opštinskih odluka i drugih opštinskih akata imaju Presdsjednik Opštine, odbornik i 5oo građana - birača.

Skupština odlučuje ako sjednici prisustvuje većina ukupnog broja odbornika.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih odbornika, ako Zakonom i ovim Statutom nije za određena pitanja predviđena druga većina.

Član 42

Većinom glasova ukupnog broja odbornika Skupština opštine odlučuje o:

- usvajanju Statuta;

- prostornog plana Opštine;

- zaduženju i davanju garancija;

- raspisivanju javnog zajma;

- izboru predsjednika Skupštine;

- izboru predsjednika Opštine.

Ako visina zaduženja, odnosno garancije prelazi veličinu 1/10 (jedne desetine) planiranih sredstava Budžeta za tekuću godinu, Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom ukupnog broja odbornika.

"Sl. list RCG - OP", br. 16/2011

Član 43

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen za izneseno mišljenje ili glasanje u Skupštini.

Član 44

Predsjednik Skupštine će sazvati vanrednu sjednicu Skupštine, na zahtjev Predsjednika Opštine ili jedne trećine odbornika u Skupštini.

Zahtjev za zasjedanje vanredne sjednice sadrži unaprijed određeni dnevni red, materijale predviđene za razmatranje, rok u kome se traži sazivanje i razloge sazivanja.

Dnevni red sjednice vanrednog zasjedanja ne može se proširiti nakon njenog sazivanja.

Postupak odlučivanja i toka rasprave na vanrednoj sjednici uređuje se kao jednostavan i sažet, zavisno od razloga sazivanja i hitnosti donošenja odgovarajućih odluka.

Akti Skupštine

Član 45

U vršenju poslova iz svog djelokruga i izvorne nadležnosti, Skupština donosi Statut, odluke i druga akta.

Statut je osnovni akt, kojim se uređuje organizacija, rad i način ostvarivanja lokalne samouprave.

Odlukama se uređuje i odlučuje o pravima i obavezama građana, osnivanju javne službe, i drugim pitanjima ekonomsko - pravnog karaktera od značaja za lokalno stanovništvo.

Rješenjem se odlučuje o pojedinačnim pitanjima.

Član 46

Skupština donosi zaključke o pojedinim pitanjima od značaja za utvrđivanje i vođenje politike kao i određenim pitanjima koja osiguravaju procesuiranje i inplementaciju opštih i drugih akata, izvještaja i informacija.

Donoseći povelje i preporuke Skupština iznosi svoj stav u odnosu na sistemska pitanja iz sopstvene nadležnosti, odnosno pitanja koja se odnose na druge organe i javne službe.

Član 47

Poslovnikom bliže se određuje: postupak i način donošenja odluka i drugih akata, način rada i odlučivanja Skupštine i njenih radnih tijela, način objavljivanja i stupanja na snagu opštinskih propisa i drugih akata i drugo.