Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici možete pregledati javne pozive, obavještenja i rješenja Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, koji se objavljuju po članu 87, stav 2 , Zakona o upravnom postupku,a u cilju javnog obavještavanja.

Dokumenta se sortiraju hronološki, sa istaknutim datumom objave


- Izvještaj Komisije za ocjenu Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat "Uređenje dijela obale - javno djelimično uređeno kupalište u Đenovićima" na kat.parc. br. 661/1 i 661/2 K.O.Đenovići, Opština Herceg-Novi (.pdf)

- Inovirani Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta "Uređenje dijela obale - javno djelimično uređeno kupalište u Đenovićima" na kat.parc. br. 661/1 i 661/2 K.O.Đenovići, Opština Herceg-Novi (.pdf)

  • Rješenje o odbijanju na zahtjev d.o.o. "Bre Company" : 02-13-364-UPI-556/2018 26.11.2018.

  • Rješenje o davanju saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu - nosioc projekta Miloš Bojanić: 02-13-353-UPI-12/2018-1/18, 17.12.2018.