v.d. Direktor: Milovan Baždar

zvanje: mag. oec ekonomista

tel. /fax: 031/324-452
e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

e-adresa uprave: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uprave lokalnih javnih prihoda, 13.03.2024. godine

Ispravka Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uprave lokalnih javnih prihoda, 13.03.2023. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uprave lokalnih javnih prihoda, 12.12.2022. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uprave lokalnih javnih prihoda, 04.05.2022. godine 


Programa rada za 2024. godinu (.pdf)

Programa rada za 2023. godinu (.pdf)


Izvještaj o radu za 2023. godinu Uprave lokalnih javnih prihoda (.pdf)


Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21 od 16.12.2021)

Član 20

Uprava lokalnih javnih prihoda vrši poslove uprave koji se odnose na: 

-Priprema propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analiziranju efekata primjene tih propisa u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike; pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za predsjednika opštine, Skupštinu i glavnog administratora, pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentična tumačenja opštinskih propisa u ovoj oblasti;
-Utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza taksa i naknada) i to: poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse, boravišne takse, članski doprinos za pravna i fizička lica u skladu sa propisima iz oblasti turizma, naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva u skladu sa propisom Opštine Herceg Novi, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i drugih lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom, analizu stepena i efekata ostvarenih prihoda u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike, vođenje elektronskog registra poreskih obveznika i redovno usaglašava stanje registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine, propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave i vođenje poreskog knjigovodstva, sprovođenje postupka prinudne naplate lokalnih javnih prihoda (hipoteka, zaloga, zabrana prenosa novčanih sredstava preko računa obveznika, naplate poreske obaveze iz novčanih sredstava obveznika, naplata dugovanja iz imovine obveznika, vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti lokalnih javnih prihoda koje Opština ostvaruje u skladu sa posebnim zakonima i opštinskim odlukama (lokalni porezi, takse, doprinosi, naknade) u skladu sa nadležnostima iz Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o poreskoj administraciji i posebnim propisima, donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom, pripremanje periodičnih izvještaja i informacije o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda, obezbjeđivanje funkcionalnog jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i obezbjeđivanje monitoringa u ovoj oblasti, obezbjeđivanje tačnosti i ažurnog vođenja evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih Prihoda kao i nenaplaćenih prihoda;
-Vođenje prvostepenog postupka o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonskim, podzakonskim propisima i opštinskim propisima;
- Analizu ostvarenih prihoda i efekata preduzetih mjera;
- Podnošenje prekršajnih naloga za prekršaje propisane propisima;
- Pripremu izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda za predsjednika opštine, glavnog administrator ai Skupštinu opštine
- Rješavanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama iz djelokruga;
- Vršenje i drugih poslova iz nadležnosti.

Uprava lokalnih javnih prihoda vrši poslove Uprave u okviru sektora, odsjeka i odjeljenja kao unutrašnjih organizacionih jedinica i to:
  1. Sektor za evidenciju i utvrđivanje lokalnih javnih prihoda
  2. Sektor za pravne poslove i naplatu lokalnih javnih prihoda
  3. Odjeljenje za inspekcijski nadzor lokalnih javnih prihoda

Odjeljenje za inspekcijski nadzor Uprave lokalnih javnih prihoda preuzima upravne mjere i radnje u skladu sa zakonom.