v.d. Sekretar: Dejan Radonić

zvanje: dipl. pravnik

tel/faks: 031/322-592

e-adresa:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Nadležnosti

Izvod iz Statuta Opštine Herceg-Novi ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 16/11 od 13.05.2011)

Sekretar Skupštine 

Član 53

Skupština ima sekretara.

Sekretara imenuje Skupština na predlog Predsjednika Skupštine.

Mandat sekretara Skupštine traje koliko i mandat Skupštine.

Član 54

Sekretar Skupštine:

- stara se o obavljanju stručno - tehničkih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela;

- koordinira rad radnih tijela i o tome obavještava Predsjednika Skupštine;

- stara se o primjeni odredaba zakona, Statuta, Poslovnika Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;

- prati realizaciju Programa rada Skupštine i priprema izvještaj o realizaciji tog Programa;

- stara se i odgovoran je za vođenje zapisnika, bilježenja audio i video zapisa, i drugih pitanja od kojih zavisi osnovna realizacija toka sjednice;

- rukovodi skupštinskom službom;

- pomaže predsjedniku Skupštine u radu;

- stara se o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika;

- prima predloge upućene Skupštini i usmjerava ih drugim organima i službama na upoznavanje i dalju obradu;

- organizuje i stara se o poslovima protokola Skupštine;

- u saradnji sa drugim organima i službama obezbjeđuje uslove i program javne rasprave o pitanjima koje Skupština procesuira u skladu sa Statutom i Poslovnikom;

- vrši i druge poslove određene propisima, koje mu povjeri Skupština i predsjednik Skupštine.

Član 55

Sekretar Skupštine se imenuje na osnovu javnog oglašavanja.

Za sekretara Skupštine može biti imenovano lice koje ima završen pravni fakultet, položen stručni ispit za rad u organima uprave i najmanje pet godina radnog iskustva.

Za svoj rad i rad skupštinske Stručne službe, sekretar je odgovoran Skupštini i predsjedniku Skupštine.

Član 56

Sekretar Skupštine može biti razrješen dužnosti i prije isteka mandata, ukoliko ne obavlja dužnosti saglasno članu 54. ovog statuta i u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

Predlog podnosi predsjednik Skupštine ili najmanje jedna trećina ukupnog broja odbornika.

U postupku razrješenja sekretar ima pravo da se na sjednici Skupštine izjasni o razlozima za koje se traži razrješenje.