Vd. Sekretarka: Suzana Memarović

zvanje:

tel: 031/321 052

e-adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Odluka o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i investicije, 16.04.2024

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i investicije, 05.02.2024.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i investicije, Objavljeno dana 30.03.2022. godine


Godišnji plan i program rada Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i investicije za 2023. godinu, 10.02.2023

Poslovnik o izmjeni poslovnika o radu Komisije za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, 28.09.2022.


Nadležnosti

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 041/21)

Član 18

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i investicije vrši poslove uprave koji se odnose na:

-  Pripremanje propisa i predloga aktivnosti za podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja Opštine prilagođavanjem potreba razvoja na opštinskom i regionalnom nivou sa prioritetima razvoja na nivou Crne Gore u skladu sa sredstvima obezbijeđenim na nivou Države, Opštine i sredstvima za razvoj iz Fondova Evropske Unije, praćenje i predlaganje mjera za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za regiju i opštinu, učestvovanje u pripremi i postupku donošenja Strateškog plana razvoja Opštine, izradu i dostavljanje Ministarstvu godišnjeg izvještaja o realizaciji razvojnih projekata, predlaganje sprovođenja podsticajnih mjera za ravnomjerni regionalni razvoj Opštine u skladu sa Zakonom i Strategijom i učešće u sprovođenju podsticajnih mjera, učešće u izradi programa razvoja opštine i pojedinih djelatnosti; prikupljanje i ažuriranje informacije o zainteresovanosti preduzeća za ulaganja, projektima podrške donatorskim aktivnostima i kreditnim linijama za preduzeća i preduzetnike; praćenje stanja, prikupljanje i obrada podataka o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti i njihovog značaja za razvoj preduzetništva, učestvovanje u proces reorganizacije javnih preduzeća iz komunalne djelatnosti, analiziranjem i predlaganjem aranžmana za uključivanje privatnog sektora u reorganizaciju preduzeća iz komunalne djelatnosti i uslova za dodjeljivanje koncesija, i realizaciju državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (turizam, poljoprivreda,) i prikupljanje i obrada podataka u cilju sagledavanja potencijala u strateškim oblastima; pripremanje programa aktivnosti i načina stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; ostvarivanje saradnje i pružanje informacije zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva a posebno malih i srednjih preduzeća u cilju korišćenja resursa i realizaciji planova i programa u ovim oblastima; pružanje podrške i drugih usluga za realizaciju inicijativa zainteresovanih lica;
-  Priprema propisa i drugih akata kojima se stimuliše politika razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika/poreska politika: poreske stope, olakšice i oslobađanje od plaćanja, formiranje baze podataka i dr.;
-  Učestvovanje u promovisanju i realizaciji aktivnosti za razvoj turizma u opštini; utvrđivanje i biranje najboljih preduzetnika i privrednih društava za dodjelu nagrada u oblasti turizma i poljoprivrede; učestvovanje u stvaranju uslova i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija; davanje sugestija i podrške za realizaciju pojedinih inicijativa putem kredita, promovisanje i realizaciji aktivnosti za razvoj turizma, iniciranje i realizacije promocije atraktivnih turističkih destinacija opštine; učestvovanje u radu Skupštine lokalne turističke organizacije i ostvarivanje odgovarajuće saradnje;
-  Priprema propisa kojim se uređuje radno vrijeme u djelatnostima od neposrednog interesa za građane i određivanje područja u kojima se može obavljati određena djelatnost;
-  Praćenje stanja u privredi; prikupljanje i obradu podataka o privredi; davanje mišljenja o mogućem uticaju razvoja pojedinih djelatnosti na ukupni razvoj lokalne privrede; praćenje poslovanja privrednih subjekata, status i stepen njihove reorganizacije preko nadležnih institucija; utvrđivanje programa aktivnosti i način stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; učžešće u izradi programa razvoja opštine, pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana; ostvarivanje saradnje i pružanje informacija zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima, praćenje cijene usluga za oblast zanatstva, praćenje snabdjevenosti osnovnim robama lokalnog stanovništva; učešće u stvaranju uslova i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;
-  Vršenje poslova lokalne uprave saglasno propisima o turizmu koji se odnose na saradnju sa turističkim organizacijama i drugim privrednim subjektima iz oblasti turizma i ugostiteljstva i komplementarim djelatnostima, donošenje programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone i praćenje realizacije istih, sačinjavanje informacija o realizaciji predviđenih aktivnosti i ostvarenom turističkom prometu na mjesečnom i godišnjem nivou, učešće u radu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone i dostavljanje informacije koordinacionom tijelu države i resornom ministarstvu, prikupljanje i obradu podataka o ostvarenom turističkom prometu i drugim pokazateljima, saradnju sa Monstatom i nadležnim ministarstvom, prijave za obavljanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i upis u CTR (centralni turisticki registar), kao i rješavanje po zahtjevima za kategorizaciju smještajnih prostorija u domaćinstvu (sobe , apartmani, zemljište za kampovanje), odobrenja za izvodjenje  muzičkog programa za održavanje javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom prostoru, odobrenja za produženje radnog vremena dužeg od propisanog, vođenje registra izdatih odobrenja, davanje mišljenja i podataka drugim službama na njihov zahtjev, a u svrhu izrade planova, programa i budućih investicionih aktivnosti, preduzetništva i slično, učešće u davanju mišljenja kod donošenja propisa prvenstveno iz oblasti turizma;

-  Utvrđivanje ispunjenosti minimalno tehničkih uslova poslovnih prostora i ugostiteljskih objekata, izdavanje odobrenja za: obavljanje ugostiteljskih djelatnosti, usluga iznajmljivanja putničkih vozila -rent-a car i drugih prevoznih sredstava, pružanje turističkih usluga u velnes turizmu  kao i pružanje turističkih usluga na kupalištima;
-Upisivanje u CTR (centralni turistički registar): za obavljanje djelatnosti pružanja turističkih usluga koje uključuju sportsko rekreativne i avanturističke aktivnosti, turističke usluge u nautičkom turizmu;
- vođenje-evidentiranje zanatske djelatnosti,
-vodjenje-evidentiranje registra trgovine,
-kao i druga odobrenja za djelatnosti iz nadležnosti lokalne samouprave;
-  Praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje poljoprivrede, stočarstva i zaštite bilja i pripremanje propisa iz ove oblasti, davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, rješavanje po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, predlaganje mjera za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od elementarnih nepogoda, predlaganje mjera za suzbijanje poljskih šteta, izdavanje uvjerenja individualnim proizvođačima o proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, vođenje evidencije o staračkim nadoknadama domaćinstvima koja se isključivo bave poljoprivredom;
-  U Sekretarijat učestvuje u izradi Strateškog plana razvoja Opštine, ažuriraju informacije o tekućim infrastrukturnim projektima, prati realizacija infrastrukturnih projekata, inicira razvoj pojedinih privrednih djelatnosti, analizira značaj i predlaže uključivanje privatnog sektora u pojedine oblasti privrede kao i uslovi za dodjelu koncesija;
-  Sekretarijat obavlja i poslove u vezi sa realizacijom investicija koji se finansiraju iz budžeta Opštine, kao i po osnovu i u vezi realizacije investicionih projekata koji se finansiraju kreditima i donacijama i sa međunarodnom podrškom odnosno po osnovu drugih prihoda utvrđenim zakonskim I podzakonskim propisima;
- Izrada nacrta, odluka, rješenja, zaključaka, saglasnosti I drugih akata koje donosi predsjednik Opštine iz oblasti investicija kao i u drugim oblastima koje pokriva Sekretarijat;
- Istraživanje razvojnih potencijala opštine, pripremu i upravljanje projektima investicionog razvoja kao I praćenje realizacije investicija opštine;
-  Kreiranje politika usmjerenih na podsticaj i razvoj investicija opštine;
-  Pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine i glavnog administratora, iz svih oblasti za koju je osnovan;
-   Ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama u oblastima za koje je osnovan;
-  Rješavanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
- Vršenje i drugih poslova iz nadležnosti lokalne uprave koja mu budu prenešene odnosno povjerene u skladu sa zakonom i drugim propisima”.