Poštovani posjetioci,

Na ovoj stranici možete pogledati obavještenja o prijemu zahtjeva za odlučivanjem o potrebi procjene uticaja projekata na životnu sredinu, kao i odgovarajuća rješenja. Takođe, možete saznati sve o postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja projekata na životnu sredinu, tj. o proceduri dobijanja ekološke saglasnosti.

 1. Obavještenja o prijemu zahtjeva

 2. Rješenja                           

Procedura  dobijanja ekološke saglasnosti

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu za sve projekte za koje je potrebna prijava građenja i za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaju drugi organi lokalne uprave, a predviđeni su posebni uslovi za zaštitu životne sredine, što je u skladu sa Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, saglasnost na procjenu uticaja na životnu sredinu daje Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost. Stoga  obavještavamo investitore da koristeći se informacijama dostupnim na sajtu blagovremeno započnu proceduru dobijanja ekološke saglasnosti, koja se pribavlja tokom izrade projekta ili nakon njegove izrade.

ZAKON O PROCJENI UTICAJA ŽIVOTNU SREDINU („Službeni list CG“, broj 075/18 od 23.11.2018)

UREDBA O PROJEKTIMA ZA KOJE SE VRŠI PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU  („Službeni list RCG“, broj 20/07, „Službeni list CG“,broj 047/13, 053/14, 037/18)


POKRETANJE POSTUPKA

 I faza - Postupak odlučivanja o potrebi izrade elaborata za projekte za koje se može zahtjevati izrada elaborata

Na osnovu člana 11 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 075/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donijelo je  PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA ODLUČIVANjE O POTREBI IZRADE ELABORATA   ("Sl. list CG", br. 019/19 od 29.03.2019)

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj dokumentacije koju nosilac projekta podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata.

Projekti za koje se može zahtijevati procjena uticaja na životnu sredinu utvrđeni su u Listi I i II Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu("Službeni list RCG", br. 20/07,"Službeni list CG", br.47/13,53/14,37/18 ).

II faza - Postupak određivanja obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu (nije obavezna)

Na osnovu člana 15 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 075/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi PRAVILNIK O BLIŽEM SADRŽAJU DOKUMENTACIJE KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA ODREĐIVANjE OBIMA I SADRŽAJA ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. list CG", br. 019/19 od 29.03.2019)

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržaj dokumentacije koju nosilac projekta podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu. Shodno članu 15 stav 1 Zakona o procjeni uticaja nosilac projekta može podnijeti zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata.

III faza - Postupak odlučivanja o davanju saglasnosti na elaborat

Shodno članu 17  Zakona o procjeni uticaja nosilac projekta podnosi zahtjev za odlučivanje o davanju saglasnosti na elaborat nadležnom organu.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana nosilac projekta podnosi elaborat.

Ako je nadležni organ donio odluku o obimu i sadržaju elaborata, nosilac projekta je dužan da izradi elaborat i podnese zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat nadležnom organu, najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema odluke o obimu i sadržaju elaborata.

Na osnovu člana 18 stav 5 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list CG", broj 075/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma, donosi PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU   ("Sl. list Crne Gore", br. 019/19 od 29.03.2019)

Ovim pravilnikom propisuje se bliža sadržina elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.


UČESTVUJTE U JAVNOM UVIDU

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, nadležni organ ima obavezu da javnost i zainteresovane organe i organizacije obavještava o svim podnijetim zahtjevima i odlukama koji se odnose na procjenu uticaja na životnu sredinu.

Na osnovu članu 28  Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu nadležni organ ima obavezu da javnost obavještava o svim podnijetim zahtjevima koji se odnose na procjenu uticaja na životnu sredinu. Obavještenja o podnijetim zahtjevima, javnom uvidu i  javnoj raspravi  biće objavljivana u dnevnom  listu  koje izlazi na teritoriji opštine Herceg Novi (po volji  investitora), kao i na sajtu Opštine Herceg Novi.  

 Zainteresovane organe i organizacije nadležni organ takođe obavještava ipisanim putem, poštom ili telefaksom.