zgradaohn2024У циљу креирања нацрта Програма развоја културе за општину Херцег Нови од 2024. до 2027. године, Секретаријат за културу и образовање објављује јавни позив невладиним организацијама из Херцег Новог, које у Статуту имају дефинисано дјеловање из области од значаја за израду докумената, за предлагање представника/ца за учешће у радној групи.

Представник невладине организације може бити пунољетно лице са најмање три године искуства у области дјеловања и спровођења културне политке. Уз пријаву је потребно приложити:

- копију рјешења о упису у регистар невладиних организација
- копију Статута
- доказ да је члан/чланица запослен у НВО
- кратку биографију
- изјаву представника/це НВО да прихвата да га/је та НВО предложи као свог представника у радном тијелу
Невладине организације су дужне да пријаву поднесу на прописаном обрасцу који је саставни дио јавног позива. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објаве јавног позива.
Пријаву треба доставити у писаној форми са назнаком назива органа (Секретаријат за културу и образовање) и предати на Грађански биро у згради ОХН (Трг маршала Тита 2) у затвореној коверти са натписом ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – ПРОГРАМ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ (не отварати).