mzbaosiciПредмет закупа су пословне просторије испод трибина пливалишта у Баошићу и локације за постављање објекта привременог карактера на катастарским парцелама 769/1, 540/2 и 541 КО Баошић, као и локације на катастарској парцели 414/2 КО Баошић- мјесна пијаца.

Период подношења пријава је од 14.04. до 21.04.2022. године. Регистровање учесника и отварање понуда извршиће се јавно дана 21.04.2022. са почетком у 18.00 часова.
Детаљније у примјеру Јавног позива.