Herceg Novi MS2020Поново је омогућено подношење захтјева за легализацију бесправних објеката на територији Херцег Новог, обавјештавају грађане из општинског Секретаријата за просторно планирање и изградњу.

Подношење захтјева није временски ограничено, као што је био случај у првом кругу легализације бесправних објеката гдје су се захтјеви подносили у периоду од девет мјесеци од ступања на снагу Закона (октобар 2017. године – јул 2018. године).

Како објашњавају из Секретаријата за просторно планирање и изградњу Општине Херцег Нови, поново подношење захтјева за легализацију бесправних објеката омогућено је јер је ступила на снагу Измјена Закона о планирању простора и изградњи објеката.

Покретање поступка легализације дефинисано је чланом 156 наведеног Закона. Поступак легализације бесправног објекта покреће се подношењем захтјева за легализацију.

Уз захтјев је потребно приложити следећу документацију:

елаборат премјера изведеног стања бесправног објекта израђен од стране лиценциране геодетске организације који овјерава Катастар (Управа за некретнине – П.Ј. Херцег Нови);

фотографије свих фасада бесправног објекта у јпг формату минималне резолуције 2 мегапиксела;

извјештај привредног друштва из члана 124 овог закона о постојању бесправног објекта на орто-фото снимку из члана 155 овог закона и усклађености бесправног објекта са основним урбанистичким параметрима и/или смјерницама вашећег планског документа и изјаву ревидента да је бесправни објекат изграђен у складу са основним урбанистичким параметрима и/или смјерницама важећег планског документа;

доказ о забиљежби постојања објекта у катастарској евиденцији односно извод из катастра непокретности или друге одговарајуће евиденције непокретности;

у елаборат нарочито се уписују подаци о бруто и нето површини бесправног објекта, положај и координате објекта на катастарској парцели;

ако је захтјев за легализацију поднијет за дио зграде, а зграда је уписана у катастар непокретности, елаборат се израђује само за дио за који је захтјев поднијет;

ако је захтјев за легализацију поднијет за дио зграде, а зграда није уписана у катастар непокретности, елаборат који је израђен за дио објекта за који је поднијет захтјев садржи и податке о: земљишту – катастарској парцели (назив катастарске општине, број, облик и површина парцеле, врста земљишта, катастарска култура, катастарска и бонитетна класа, катастарски приход, назив или адреса); објекту (положај, облик, грађевинска бруто површина,начин коришћења, назив објекта, адреса, спратност, година изградње ако се може утврдити).

Захтјев може да поднесе: власник бесправног објекта или етажни власник, односно скупштина етажних власника бесправног објекта.

Из Секретаријата информишу и да ће започети поступци легализације бесправних објеката из претходног периода, односно првог круга легализације, бити окончани у складу са одредбама новог Закона (члан 235а). У наредном периоду службеници Секретаријата ће извршити увид у захтјеве предате у првом кругу легализације, те упутити позиве за допуну подносиоцима захтјева како би исти допунили пратећу документацију у складу са новим законским одредбама.

Напомињу да још увијек постоји проблем недостатка важеће планске документације, како за изградњу, тако и за легализацију објеката. С тим у вези, и даље ће велики број захтјева грађана који се односе на дијелове општине без важеће планске документације морати да сачека доношење Плана Генералне Регулације, за који је овом новом измјеном Закона продужен рок за доношење до октобра 2022. године.

Такође, из Секретаријата напомињу да ће сви објекти који су изграђени без грађевинске дозволе, а који нису поднијели захтјев за легализацију морати да плаћају накнаду за коришћење простора. Висина ове накнаде законом је прописана и износи 0,5-2% просјечне цијене грађења новоизграђеног објекта у Црној Гори.

Таквих објеката је око хиљаду на територији општине Херцег Нови, на основу урађених преклапања са ортофото снимком, због чега из Секретаријата за просторно планирање и изградњу још једном позивају грађане да поднесу захтјев за легализацију бесправног објекта, како би избјегли плаћање ове накнаде.