Поштовани посјетиоци,

На овој страници можете погледати обавјештења о пријему захтјева за одлучивањем о потреби процјене утицаја пројеката на животну средину, као и одговарајућа рјешења. Такође, можете сазнати све о поступку одлучивања о потреби процјене утицаја пројеката на животну средину, тј. о процедури добијањa еколошке сагласности.
 
                 

1. Обавјештења о пријему захтјева

2. Рјешења                           
 

Процедура  добијањa еколошке сагласности

Сходно Закону о процјени утицаја на животну средину за све пројекте за које је потребна пријава грађења и за пројекте за које сагласности, одобрења и дозволе издају други органи локалне управе, а предвиђени су посебни услови за заштиту животне средине, што је у складу са Уредбом о пројектима за које се врши процјена утицаја на животну средину, сагласност на процјену утицаја на животну средину даје Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност. Стога  обавјештавамо инвеститоре да користећи се информацијама доступним на сајту благовремено започну процедуру добијања еколошке сагласности, која се прибавља током израде пројекта или након његове израде.

  • ЗАКОН О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ („Службени лист ЦГ“, број 075/18 од 23.11.2018)
  • УРЕДБА О ПРОЈЕКТИМА ЗА КОЈЕ СЕ ВРШИ ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  („Службени лист РЦГ“, број 20/07, „Службени лист ЦГ“,број 047/13, 053/14, 037/18)

 ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА

 I фаза - Поступак одлучивања о потреби израде елабората за пројекте за које се може захтјевати израда елабората

На основу члана 11 став 3 Закона о процјени утицаја на животну средину ("Службени лист ЦГ", број 075/18), Министарство одрживог развоја и туризма, донијело је  ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ САДРЖАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА   ("Сл. лист ЦГ", бр. 019/19 од 29.03.2019)

Овим правилником ближе се прописује садржај документације коју носилац пројекта подноси уз захтјев за одлучивање о потреби израде елабората.

Пројекти за које се може захтијевати процјена утицаја на животну средину утврђени су у Листи I и II Уредбе о пројектима за које се врши процјена утицаја на животну средину("Службени лист РЦГ", бр. 20/07,"Службени лист ЦГ", бр.47/13,53/14,37/18 ).

II фаза - Поступак одређивања обима и садржаја елабората о процјени утицаја на животну средину (није обавезна)

На основу члана 15 став 3 Закона о процјени утицаја на животну средину ("Службени лист ЦГ", број 075/18), Министарство одрживог развоја и туризма, доноси ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ САДРЖАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА ЕЛАБОРАТА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ("Сл. лист ЦГ", бр. 019/19 од 29.03.2019)

Овим правилником ближе се прописује садржај документације коју носилац пројекта подноси уз захтјев за одређивање обима и садржаја елабората о процјени утицаја на животну средину. Сходно члану 15 став 1 Закона о процјени утицаја носилац пројекта може поднијети захтјев за одређивање обима и садржаја елабората.

III фаза - Поступак одлучивања о давању сагласности на елаборат

Сходно члану 17  Закона о процјени утицаја носилац пројекта подноси захтјев за одлучиванје о давању сагласности на елаборат надлежном органу.

Уз захтјев из става 1 овог члана носилац пројекта подноси елаборат.

Ако је надлежни орган донио одлуку о обиму и садржају елабората, носилац пројекта је дужан да изради елаборат и поднесе захтјев за даванје сагласности на елаборат надлежном органу, најкасније у року од двије године од дана пријема одлуке о обиму и садржају елабората.

На основу члана 18 став 5 Закона о процјени утицаја на животну средину ("Службени лист ЦГ", број 075/18), Министарство одрживог развоја и туризма, доноси ПРАВИЛНИК О БЛИЖОЈ САДРЖИНИ ЕЛАБОРАТА О ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   ("Сл. лист Црне Горе", бр. 019/19 од 29.03.2019)

Овим правилником прописује се ближа садржина елабората о процјени утицаја на животну средину.


 УЧЕСТВУЈТЕ У ЈАВНОМ УВИДУ

Сходно Закону о процјени утицаја на животну средину, надлежни орган има обавезу да јавност и заинтересоване органе и организације обавјештава о свим поднијетим захтјевима и одлукама који се односе на процјену утицаја на животну средину.

На основу члану 28  Закона о процјени утицаја на животну средину надлежни орган има обавезу да јавност обавјештава о свим поднијетим захтјевима који се односе на процјену утицаја на животну средину. Обавјештења о поднијетим захтјевима, јавном увиду и  јавној расправи  биће објављивана у дневном  листу  које излази на територији општине Херцег Нови (по вољи  инвеститора), као и на сајту Општине Херцег Нови.  

 Заинтересоване органе и организације надлежни орган такође обавјештава иписаним путем, поштом или телефаксом.