Поштовани посјетиоци,

на овој страници налази се попис Одлука које су усвојили одборници Скупштине општине Херцег-Нови. Ради прегледности, груписане су хронолошки, по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене, као и са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем. Можете их преузети са страница Службеног листа Црне Горе - општински прописи.

14. редовна сједница од 26.11.2013. године

  • Одлука о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине
  • Програм подизања спомен-обиљежја на територији Општине Херцег Нови за 2013. годину
  • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Хрецег Нови за 2013. годину
  • Одлука о доношењу Детаљног урбнистичког плана Кумбор
  • Одлука о изради Урбанистичког пројекта за комплекс Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју са објектом Старе Школе-Суторина
  • Рјешење о именовању чланова Одбора директора "Паркинг сервис" ДОО Херцег Нови
  • Рјешење о именовању чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канлизација" Херцег Нови
  • Рјешење о именовању чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално стамбено" Херцег Нови
  • Рјешење о именовању чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Спортски центар Игало" Игало 
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о регулисању друмског саобраћаја
 • Одлука о организовању Јавне установе културе "Херцег Фест" Херцег Нови
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о увођењу пореза на непокретности
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о јавном превозу путника у градском линијском друмском саобраћају

 (Одлуке објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 36/13 од 06.12.2013.)


12. редовна сједница од 18.9.2013. године

 • Одлука о давању сагласности на Статут ДОО "Чистоћа" Херцег-Нови.
 • Одлука о давању сагласности на Статут ЈУ "Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић"“ Херцег-Нови
 • Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално стамбено" Херцег-Нови.
 • Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Херцег-Нови.
 • Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Спортски центар Игало"- Игало.
 • Одлука о усвајању протокола о сарадњи између Општине Херцег Нови и ЈП "Регионални водовод Црногорско приморје"
 • Одлуке о оснивању "Паркинг сервис" ДОО Херцег-Нови.
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о локалним административним таксама
 • Програм подизања спомен-обиљежја на територији Општине Херцег-Нови у 2013. години.
 • Извјештај о стању уређења простора Општине Херцег-Нови за 2012. годину
 • Програм уређења простора Општине Херцег-Нови за период септембар 2013- септембар 2014.
 • Извјештај о раду Комисије за праћење реализације Акционог плана за борбу против корупције у Општини Херцег-Нови (2009-2012.) за 2012. годину и прву половину 2013. године.
 • Акциони план за борбу против корупције у локалној самоуправи Општине Херцег-Нови (2013-2014 година).

(Одлуке објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 39/13 од 2.10.2013.)


10. редовна сједница од 2.7.2013. године

 • Одлука о Завршном рачуну Буџета Општине Херцег-Нови за 2012. годину
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о утврђивању површина и услова за постављање столова и столица на Тргу Николе Ђурковића и Тргу Херцега Стјепана
 • Одлука о измјени Одлуке о условима и начину извођења музике
 • Одлука о измјени и допуни Одлуке о организовању Јавне установе "Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић" Херцег-Нови
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о регулисању друмског саобраћаја
 • Одлука о давању сагласности на Протокол о регулисању међусобних обавеза између Владе Црне Горе, Министарства финансија које заступа министар финансија др Радоје Жугић, Општине Херцег-Нови, коју заступа предсједник Општине Херцег-Нови Дејан Мандић и Јавно Комунално Стамбеног Предузећа Херцег-Нови које заступа директор Борис Сеферовић бр. 01-1-876/13 од 26.06.2013. године
 • Одлука о продаји земљишта ради комплетирања урбанистичке парцеле, број: 01-3/28-13
 • Одлука о продаји земљишта ради комплетирања урбанистичке парцеле, број: 01-3/29-13
 • Одлука о рјешавању стамбених питања лица у стању социјалне потребе

  (Одлуке објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 21/13 од 11.07.2013.)


  9. редовна сједница од 17.04.2013. године
 • Одлука о закључењу споразума са инвеститором узградње јавне пјешачке комуникације - панорамског лифта са споразумом
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о прихватању Уговора о оснивању Заједничког услужног и координационог друштва за водоснабдијевање и одвођење отпадних вода за црногорско приморје и Општину Цетиње "Водаком" Д.О.О.
 • Одлука о измјени Одлуке о увођењу пореза на непокретности
 • Одлука о начину привременог складиштења комуналног орпада и условима заштите животне средине и здравља људи
 • Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу "Чистоћа" - Херцег-Нови
 • Рјешење о образовању Савјета Јавне установен "Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић" Херцег-Нови

(Одлуке објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 14/13 од 30.04.2013. )


8. редовна сједница од 12.03.2013. године

 • ОДЛУКА о организовању Јавне установе "Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић"
 • ОДЛУКА о стављању ван снаге Одлуке о организовању Јавне установе "Градски музеј и галерија Херцег Нови"
 • ОДЛУКА о доношењу Детаљног урбанистичког плана Поди
 • ОДЛУКА о доношењу Локалне студије локације за туристичко-рекреативни комплекс "Марат" - Врбањ
 • ОДЛУКА о доношењу Урбанистичког пројекта стамбено-пословни комплекс "Златник" у Баошићима
 • ОДЛУКА о доношењу Детаљног урбанистичког плана Ђеновићи

 (Одлуке објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 11/13 од 29.03.2013.)


7. редовна сједница од 21.02.2013. године 

 • Предлог ОДЛУКЕ о давању сагласности на Анекс уговора о закупу хотела и ресторана у оквиру "Спортског центра" Игало
 • Предлог ОДЛУКЕ о усвајању Плана заштите од пожара Општине Херцег Нови
 • Предлог ОДЛУКЕ подизању спомен обиљежја давањем назива Јавној установи "Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић"

(Одлуке објављене у "Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 8/13 од 06.03.2013.)


6. редовна сједница од 26.12.2012. године (наставак сједнице 10.1.2013.године )

 • ОДЛУКА о давању сагласности за издавање мјенице као средства обезбјеђења по овердрафт кредиту
  ( "Сл. лист Црне Горе - општински прописи" , бр. 6/13 од 11.02.2013)
 • ОДЛУКА о организацији вршења повјерених послова премјештања возила

         ( "Сл. лист Црне Горе - општински прописи" , бр. 7/13 од 15.02.2013)