grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Zahtjevi i obrasci

Poštovani posjetioci,

ovdje možete saznati koju dokumentaciju  je neophodno predati uz  odgovarajući zahtjev. Zahtjevi se podnose na standardizovanim obrascima (u .pdf formatu) i mogu se preuzeti. Naznačena administrativna taksa plaća se na šalteru pošte u zgradi lokalne uprave (Odluka o lokalnim administrativnim taksama, "Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 3/11 od 19.1.2011., 29/13 od 2.10.2013.).
Svi zahtjevi se predaju u Građanskom birou, osim ako nije drugačije naglašeno.

 

Zahtjevi i obrasci

  • Kategorija: Zahtjevi i obrasci

 

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalaze se, po pripadnosti grupisani, zahtjevi i obrasci zajedno sa obavještenjima o dokumentaciji koju  je neophodno predati. Zahtjevi se podnose na standardizovanim obrascima, koji se nalaze u .pdf formatu i mogu se preuzeti. Naznačenu administrativnu taksu možete uplatiti i na šalteru pošte u zgradi lokalne uprave (Odluka o lokalnim administrativnim taksama, "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 003/11 od 19.01.2011, 029/13 od 02.10.2013, 008/14 od 24.03.2014, 025/15 od 17.07.2015, 032/15 od 18.09.2015).
Svi zahtjevi se predaju u Građanskom birou, osim ako nije drugačije naglašeno.

 

 

1.

 Prijava zanata

2.

 Zahtjev za dobijanje Odobrenja za izvođenje muzičkog programa

3.

 Odobrenje rada objekta mimo radnog vremena utvrđenog Odlukom o radnom vremenu

4.

 Uvjerenja o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju

5.

 Upis u registar preduzetnika-poljoprivrednika

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zahtjev za dobijanje odobrenja za pružanje turističkih usluga na kupalištu
15.
PRIJAVA O obavljanju djelatnosti pružanja usluga nautičkog turizma
16.
Prijava za obavljanje ugostiteljskih usluga - organizovanje kampa na svom zemljištu i upis u CTR
17.
Obrazac za prijavu ideja - Žensko preduzetništvo
18.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme praznika MIMOZE

19.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme novogodišnjih praznika

20.

Zahtjev za prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti

21.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava

22.

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti

Zahtjev za utvrđivanje poslednjeg usmjeravanja

  • Kategorija: Zahtjevi i obrasci

Uz zahtjev prilažem sledeću dokumentaciju:

1. Fotokopiju posljednjeg rješenja o usmjeravanju.
2. Potvrdu o upisu učenika u vaspitno-obrazovnu ustanovu.

Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

  • Kategorija: Zahtjevi i obrasci

Uz zahtjev se prilaže:

1. Tri primjerka Elaborata u pisanoj formi i jedan u elektronskom obliku

2. Rješenje o utvrđivanju potrebe procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat

3. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 50,00 eura, u skladu sa tarifnim brojem 27. Odluke o lokalnim administrativnim taksama (Sl. List CG - opštinski propisi, br/11, 29/13, 08/14)

Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

  • Kategorija: Zahtjevi i obrasci

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

1. Dokumentaciju predviđenu u Prilogu 1 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG," br. 14/07) :

-  optšte informacije,

-  opis lokacije,

-  opis projekta,

-  opis razmatranih alternativa,

-  opis segmenata životne sredine.

-  opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu,

-  opis mjera predviđenih u cilju sprječavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu.

-  podatke o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije

 

2. Popunjen upitnik iz Priloga 2 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG," br. 14/07)

 

3. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 50,00 eura, u skladu sa tarifnim brojem 27. Odluke o lokalnim administrativnim taksama (Sl.List CG - opštinski propisi, br.03/11, 29/13, 08/14) 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za kretanje teretnih vozila ulicama sa ograničenjem nosivosti

  • Kategorija: Zahtjevi i obrasci

Uz zahtjev je potrebno priložiti :

- dokaz o vlasništvu objekta ili građevinska dozvola, ukoliko se izvode radovi za koje je potrebna građevinska dozvola;

- fotokopija saobraćajne dozvole;

- fotokopija ugovora o o izvođenju radova ukoliko se radovi obavljaju putem trećeg lica;

- administrativna taksa u iznosu od 10,00 eura po vozilu na dan - uplata na Ž.R. 510-9066777-61