grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora

Načelnica: Marija Bošković
zvanje: Spec. Sci. pravnih nauka

tel/faks: 031 321-919; 031 321-052

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, Objavljeno dana 12.11.2018. godine

Izvještaj o radu za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora

 


Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg- Novi ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 030/18 od 24.08.2018)

Član 19

Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora obezbjeđuje komunalni i inspekcijski nadzor kroz dva sektora, i to:

   1. Sektor komunalne policije
   2. Sektor za inspekcijski nadzor

Sektor komunalne policije vrši poslove kojima se obezbjeđuje:
   - Komunalni nadzor i održava komunalni red u oblastima: snabdijevanja vodom, prečišćavanja otpadnih voda; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, izgradnje, održavanja i korišćenja deponija, uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, održavanja ulica, saobraćajnica i drugih javnih površina i javne rasvjete; izgradnje, održavanja i korišćenja lokalnih puteva, saobraćajnih oznaka i signalizacije, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi i vanrednog prevoza, parkiranja na javnim parkiralištima, izgradnje, održavanja i korišćenja mostova, javnih objekata i regulacije i održavanja riječnih korita, stanovanja u stambenim zgradama, držanja kućnih ljubimaca, zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola Opštine, kontrole radnog vremena; održavanja kafilerija i u drugim oblastima u kojima Opština vrši sopstvene poslove u skladu sa zakonom;
   - Izdavanje prekršajnih naloga i pokretanje prekršajnog postupka u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije koji se odnose na premještanje vozila;
   - Pružanje pomoći u izvršenjima odluka nadležnih organa lokalne uprave i javnih službi u skladu sa zakonom;
   - Davanje mišljenja u postupku izdavanja saglasnosti na upotrebu akustičnih i elektrokustičnih uređaja;
   - Pripremu informativnih i drugih stručnih materijala iz svoje nadležnosti za Skupštinu, predsjednika opštine i organe lokalne uprave;
   - Pripremu godišnjeg izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, ostvarivanju principa transparentnosti, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja u ostvarivanju njegove funkcije koordiniranja rada lokalne uprave;
   - Druge poslove iz djelokruga komunalnog nadzora, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Komunalni policajac ovlašćen je da:
   1. izvrši mjerenje nivoa buke u i van ugostiteljskog objekta za koje odobrenje za obavljanje turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti izdaje Ministarstvo ili organ lokalne uprave, odnosno za koje rješenje o upisu u centralni turistički registar izdaje nadležni organ lokalne uprave, kao i na otvorenim prostorima shodno odluci jedinice lokalne samouprave;
   2. sačinjava zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju, službenu zabilješku, izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtijev za pokretanje prekršajnog postupka u slučajevima prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti nivoa buke, u skladu sa zakonom;
   3. kontroliše radno vrijeme obavljanja ugostiteljske djelanosti u skladu sa zakonom.

Sektor za inspekcijski nadzor vrši poslove kojima se obezbjeđuje:
   - Inspekcijski nadzor u oblastima: javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; izgradnje, održavanja i korišćenja deponija; uređivanje i održavanje pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina, javne rasvjete, opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica, saobraćajnih oznaka i signalizacije; prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi i vanrednog prevoza; stanovanja u stambenim zgradama, držanja kućnih ljubimaca, zaštite od buke u životnoj sredini, upotrebe simbola Opštine, kontrole radnog vremena; održavanja kafilerija, upravljanja vodama javnog vodosnabdijevanja, prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda i prikupljanja i ispuštanja atmosferskih voda i drugim oblastima u skladu sa posebnim propisima;
   - Inspekcijski nadzor u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije koji se odnose na premještanja vozila, uključujući izdavanja prekršajnog naloga i pokretanja prekršajnog postupka.
Inspektor Sektora za inspekcijski nadzor ovlašćen je da preduzima upravne mjere i radnje:
   1. naredi ispunjavanje propisanih uslova u pogledu zaštite od buke u svim vrstama turističkih i ugostiteljskih objekata;
   2. zabrani upotrebu prostorije i/ili prostora ako nijesu ispunjeni uslovi zaštite od buke, dok ti uslovi ne budu ispunjeni;
   3. zabrani upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja dok ne budu preduzete mjere za ispunjavanje uslova za zaštitu od buke, odnosno dok se ne instalira limitator jačine zvuka;
   4. zabrani obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju odmor i noćni mir, ako to nije moguće postići mjerom iz prethodne tačke ove alineje;
   5. naredi upotrebu muzičkog uređaja u granicama propisanog nivoa graničnih vrijednosti buke;
   6. zabrani emitovanje muzike ili izvođenje muzičkog programa uživo ukoliko su prekoračene propisane granične vrijednosti buke u i van ugostiteljskog objekta;
   7. zabrani upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom prostoru kod održavanja javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti koje dovode do prekoračenja graničnih vrijednosti buke suprotno odluci jedinice lokalne samouprave o lokaciji i vremenu održavanja;
   8. pečaćenjem zabrani: upotrebu muzičkih uređaja koji nijesu u skladu sa tehničkim standardima ili nemaju podatke o zvučnoj snazi, upotrebu preglasnih uređaja dok se ne preduzmu mjere zaštite od buke, kao i obavljanje djelatnosti ukoliko vlasnik objekta ili pružalac ugostiteljskih usluga nema izvještaj akreditovane institucije za mjerenje buke kojim se utvrđuje da su provedene mjere zaštite od buke;
   9. zabrani nuđenje i prodavanje usluga prevoza, smještaja i drugih turističkih i ugostiteljskih usluga suprotno Zakonu;
   10. izda prekršajni nalog;
   11. podnese zahtijev za pokretanje prekršajnog postupka.
Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora vrši i poslove koji se odnose na:
   - Slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
   - Pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima organa i njihovo dostavljanje nadležnoj službi radi objavljivanja u medijima;
   - Pripremu godišnjeg izvještaja za Glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Opštine, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja u ostvarivanju njegove funkcije koordiniranja rada lokalne uprave;
   - Popis i evidencija pokretnih stvari koje služba koristi za ostvarivanje svojih funkcija (oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
   - Druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.