grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode

v.d. sekretar: Stevo Vlaović

zvanje: dipl. ekonomista

tel/faks: 031 323-512

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, Objavljeno dana 30.10.2018. godine  

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, Objavljeno dana 11.12.2018. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, Objavljeno dana 15.03.2019. godine

Izvještaj o radu za 2018. godinu Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, Objavljeno dana 22.01.2020. godine

Izvještaj o radu za 2019. godinu Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, Objavljeno dana 12.05.2020. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, Objavljeno dana 26.08.2020. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode, Objavljeno dana 05.03.2021. godine

 

Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg- Novi ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 030/18 od 24.08.2018)

 

Član 16

Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode vrši poslove uprave koji se odnose na:

   - Izradu Odluke o nacrtu budžeta opštine; nacrta izmjena i dopuna Budžeta opštine uz analizu zahtjeva potrošačkih jedinica za dodjelu budžetskih sredstava, utvrđivanje i sprovođenje fiskalne politike Opštine; pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i rashodi za narednu godinu koje utvrđuje predsjednik opštine; izradu Stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja budžeta; propisivanje bližeg sadržaja i forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; izradu nacrta Odluke o privremenom finansiranju; praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkih jedinica po dinamici koju odobri predsjednik opštine; pripremu planova izvršenja budžeta, završnog računa budžeta, odluke o zaduživanju Opštine Herceg Novi; raspisivanje opštinskog zajma; poslove uvođenja opštinskog samodoprinosa; pribavljanje mišljenja Ministarstva finansija na predloženi nivo i strukturu potrošnje, politiku zarada, kapitalne izdatke, izvore finansiranja, nivo suficita i deficita, upravljanje dugom nastalim po osnovu datih garancija i uzetih zajmova i analizira zaduženost, uspostavlja i vodi centralnu evidenciju zarada zaposlenih u organima lokalne uprave i samouprave opštine Herceg Novi i podatke dostavlja Ministarstvu finansija, pružanje savjeta o budžetskim pitanjima potrošačkim jedinicama i organima lokalne samouprave, planiranje i uspostavljanje sistema fin. upravljanja i kontrola, izvještavanje o sprovođenju planiranih aktivnosti u uspostavljanju i razvoju sistema fin. upravljanja i kontrola, praćenje i analiza fin. izvještaja javnih službi čiji je osnivač Opština Herceg Novi;
   - Upravljanje konsolidovanim računom trezora, kao i podračunima i drugim računima i vođenje evidencije o postojećem dugu opštine; odobravanje, otvaranje podračuna i bliže određivanje načina korišćenja ovih računa; vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige; obavljanje finansijskog planiranja i upravljanje gotovinskim sredstvima; vršenje kontrole rashoda i izvršavanje budžeta; obračunavanje i isplatu zarade i naknade službenika organa i službi kao potrošačkih jedinica, vođenje centralne evidencije zarada zaposlenih i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu; upravljanje dugom i analiziranje zaduženosti; obavljanje budžetskog računovodstva i izvještavanje; priprema redovnih finansijskih izvještaja; osiguranje zaposlenih, upravljanje donacijama;
   - Priprema propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analiziranju efekata primjene tih propisa u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike; pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za predsjednika opštine, Skupštinu i glavnog administratora, pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentična tumačenja opštinskih propisa u ovoj oblasti;-
   - Pripremanje predloga plana javnih nabavki za opštinu, vođenje cjelokupnog postupka javnih nabavki za sve organe lokalne uprave u skladu sa zakonom, vođenje evidencije javnih nabavki i sačinjavanje izvještaja o realizovanim javnim nabavkama na godišnjem nivou;
   - Utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza taksa i naknada) i to: poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, lokalne komunalne takse, boravišne takse, Članski doprinos za pravna i fizička lica u skladu sa propisima iz oblasti turizma, naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva u skladu sa propisom Opštine Herceg Novi, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i drugih lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom, analizu stepena i efekata ostvarenih prihoda u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike, vođenje elektronskog registra poreskih obveznika i redovno usaglašava stanje registra sa registrom nepokretnosti koji vodi državni organ za nekretnine, propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave i vođenje poreskog knjigovodstva, sprovođenje postupka prinudne naplate lokalnih javnih prihoda (hipoteka, zaloga, zabrana prenosa novčanih sredstava preko računa obveznika, naplate poreske obaveze iz novčanih sredstava obveznika, naplata dugovanja iz imovine obveznika, vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti lokalnih javnih prihoda koje Opština ostvaruje u skladu sa posebnim zakonima i opštinskim odlukama (lokalni porezi, takse, doprinosi, naknade) u skladu sa nadležnostima iz Zakona o inspekcijskom nadzoru, Zakona o poreskoj administraciji i posebnim propisima, donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom, pripremanje periodičnih izvještaja i informacije o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda, obezbjeđivanje funkcionalnog jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i obezbjeđivanje monitoringa u ovoj oblasti, obezbjeđivanje tačnosti i ažurnog vođenja evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda;
   - Vođenje prvostepenog postupka o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonskim, podzakonskim propisima i opštinskim propisima;
   - Analizu ostvarenih prihoda i efekata preduzetih mjera;
   - Podnošenje prekršajnih naloga za prekršaje propisane propisima;
   - Pripremu izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda za Skupštinu, predsjednika opštine i Glavnog administratora
   - Rješavanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
   - Vršenje i drugih poslova iz svoje nadležnosti.
Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode vrši poslove uprave kroz četiri organizacione jedinice, i to:
   1. Odjeljenje za pripremanje, planiranje i izradu izvršenja Budžeta Opštinee
   2. Službe za javne nabavke
   3. Odeljenja za utvrđivanje lokalnih javnih prihodaa
   4. Odjeljenja za inspekcijski nadzor.
U Odjeljenju za inspekcijski nadzor ovlašćeni inspektor Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode preuzima upravne mjere i radnje:
   1. zabrani rad privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku odnosno fizičkom licu koje obavlja ugostiteljsku djelatnost definisanu Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu (u daljem tekstu Zakon), a ne posjeduje rješenje o upisu u Centralni turistički registar;
   2. zabrani obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vrsti i kategoriji koje su određene u skladu sa Zakonom ako vrsta i uređenje, oprema ili usluge u objektu odstupaju od propisanih standarda za tu vrstu i kategoriju, a ugostitelj u propisanom roku nije podnio zahtijev/ prijavu za razvrstavanje u novu vrstu i kategoriju, odnosno nije podnio zahtijev u propisanom roku za rekategorizaciju;
   3. zabrani obavljanje djelatnosti privrednom društvu, drugom pravnom licu, preduzetniku i i fizičkom licu ako se inspektoru ne omogući vršenje poslova nadzora;
   4. može oduzeti predmet/e, sredstva za rad i uređaje u slučaju obavljanja djelatnosti bez odobrenja za obavljanje djelatnosti odnosno bez podnošenja prijave za upis u Centralni turistički registar ili u slučaju kada su namjenjeni ili upotrijebljeni za učinjeni prekršaj, odnosno robu za koju nije izvršena evidencija u ugostiteljskom objektu;
   5. zabrani obavljanje ugostiteljske djelatnosti u privremenom ugostiteljskom objektu koji je postavljen na javnim površinama i na drugom prostoru suprotno odredbama Zakona;
   6. zabrani pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga van ugostiteljskog objekta koji posluje suprotno odredbama Zakona (terase, bašte i dr.);
   7. zabrani pružanje ugostiteljskih usluga u pokretnom i/ili improvizovanom ugostiteljskom objektu suprotno odredbama Zakona;
   8. zabrani pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu (smještaj u sobama,turističkim aparmanima, kućama i stanovima za iznajmljivanje turistima sa najviše 10 soba odnosno 20 ležaja i kampovima sa najviše 15 kamp jedinica odnosno 30 lica istovremeno) koje se vrše suprotno Zakonu;
   9. zabrani pružanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu bez posjedovanja odobrenja za obavljanje djelatnosti;
   10. izda prekršajni nalog;
   11. podnese zahtijev za pokretanje prekršajnog postupka.