grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Odluke Skupštine 2017

  • petak, 26 februar 2016 11:34

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

 

Odluke donešene na sjednici održanoj 26.12.2017. godine

Odluka o budžetu Opštine Herceg-Novi za 2018. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Herceg-Novi za 2017.godinu

Odluka o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen obilježja – biste kapetanu Špiru Daniloviću

Odluka o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen obilježja – biste protojereju Savu Nakićenoviću

Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje lokalnog objekta od opšteg  interesa – radio bazne stanice mobilne telefonije HN 28 Topla, Opština Herceg Novi

Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje lokalnog objekta od opšteg interesa – radio bazne stanice mobilne telefonije „HN 09 Baošići“, Opština Herceg-Novi

Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade

Odluka o pribavljanju imovine

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata

Odluka o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan turističke organizacije Herceg-Novi za 2018. godinu

Odluka o stavljanju van snage

Odluka o zaduženju Opštine Herceg-Novi

Odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje neopasnog građevinskog i zelenog otpada na teritoriji Opštine Herceg-Novi

Odluka o mjesnim zajednicama

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg-Novi “

Odluka o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen obilježja – biste admiralu Marku Vojnoviću

Odluka o izmjenama odluke o organizaciji i načinu obavljanja auto taksi prevoza na teritoriji Opštine Herceg-Novi

Odluka o sporazumnom raskidu ugovora o zakupu hotela i restorana u okviru Sportskog centra Igalo

Program rada Skupštine opštine Herceg-Novi za 2018.godinu


Rješenje o davanju saglasnosti na odluku Predsjednika Opštine Herceg-Novi broj:01-1-2557/17 od 17.10.2017.godine

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Herceg-Novi

Rješenje o izboru članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana savjeta javne ustanove „Gradska biblioteka i čitaonica“ Herceg-Novi iz reda zaposlenih


- Programski zadatak sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje lokalnog objekta od opšteg interesa,privremeni objekat radio bazna stanica mobilne telefonije HN 28 Topla  

- Programski zadatak sa elementima urbanisticko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje objekta od opšteg interesa Bazne stanice HN09-''Baošići'', Herceg Novog


 

Odluke donešene na sjednici održanoj 11.10.2017. godine     

Odluka o izmjenama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa u Turističkoj organizaciji Opštine Herceg-Novi

Odluka o davanju saglanosti na odluku o izmjenama statuta doo „Čistoća“ Herceg-Novi

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“

Odluka o izmjenama odluke o regulisanju drumskog saobraćaja

Odluka o izmjenama odluke o zaključenju ugovora o preuzimanju ispunjenja po sudskom poravnanju br. rs. br. 96/12 od 29.11.2012. godine

Odluka o imenovanju članova u skupštini zajedničkog uslužnog i koordinacionog društva za vodosnabdjevanje i odvođenje otpadnih voda za crnogorsko primorje i opštinu cetinje “Vodacom” d.o.o.

Odluka o imenovanju člana odbora direktora „Vodacom“ d.o.o.

Odluka o izmjeni odluke o dodjeli nagrada opštine Herceg-Novi

Odluka o prodaji katastraskih parcela br. 61/15 k.o. Podi radi kompletiranja urbanističke parcele

Odluka o davanju saglasnosti na odluku o donošenju statuta društva sa ograničenom odgovornošću „društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg-Novi“

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta D.O.O.„Komunalno stambeno“ Herceg-Novi, broj 02/2017 od 01.09.2017. godine

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi, broj 05-6/1-17 od 20.09.2017. godine

Odluka o izmjenama odluke o obrazovanju savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o davanju saglasnosti na odluku predsjednika opštine o podizanju spomen obilježja davanjem naziva „Park sv.Leopolda“


Rješenje o davanju saglasnosti na rješenje predsjednika opštine Herceg-Novi broj: 01-1-2310/17 od 27.09.2017. godine o imenovanju vršioca dužnosti glavnog administratora

Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora „Parking servis Herceg-Novi“ d.o.o. Herceg-Novi

Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „ Sportski centar Igalo“ Igalo

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta javne ustanove „Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi“ o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta javne ustanove „Gradska biblioteka i čitaonica Herceg-Novi“ o imenovanju vršioca dužnosti direktora ustanove

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za budžet i finansije Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju Predsjednika i člana odbora za statut i propise Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju Predsjednika Odbora za turizam i privredni razvoj Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju Predsjednika Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg-Novi

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku Predsjednika opštine Herceg-Novi broj: 01-1-1973/17 od 05.09.2017. godine o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora d.o.o. „Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg-Novi“

Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine Herceg-Novi broj: 01-1-1760/17 od 15.08.2017. godine o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora d.o.o. „Komunalno stambeno“ Herceg-Novi

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta ju „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ Herceg-Novi o razrešenju direktora

Rješenje o davanju saglasnosti na odluku Predsjednika opštine broj: 01-1-1972/17 od 04.09.2017. godine o razrješenju izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi

Rješenje o davanju saglasnosti na odluke Odbora direktora „Parking servis Herceg-Novi“ doo Herceg-Novi broj: 03-1-324/17 od 09.08.2017. godine i broj: : 03-1-325/17 od 09.08.2017.godine o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora i imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora „Parking servis Herceg-Novi“ d.o.o. Herceg-Novi


Odluke donešene na sjednici održanoj 11.08.2017. godine     

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o učešću opštine Herceg-Novi u rješavanju stambenih pitanja državnih službenika i namještenika


Odluke donešene na sjednici održanoj 03.08.2017. godine    

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o određivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupština opštine Herceg-Novi

Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana NEMILA- poslovna zona

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata

Odluka o prodaji katastarske parcele br.346/2 KO Sutorina radi kompletiranja urbanističke parcele

Odluka o zaradama lokalnih funkcionera opštine Herceg-Novi

Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Herceg-Novi

Odluka o usvajanju plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period od 2016-2020.godine na teritoriji opštine herceg novi

Odluka o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka

Odluka o zaduženju Opštine Herceg-Novi

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Sportski centar Igalo”- Igalo

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DUP-a „Blaca-Jošica“ za kat.parcele 351, 352, 353/1 i 353/2 K.O. Jošica

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o učešću opštine Herceg-Novi u rješavanju stambenih pitanja državnih službenika i namještenika

Odluka o određivanju mjesečne naknade za zakup prostorija za rad klubova odbornika


Rješenje o imenovanju Opštinske izborne komisije Herceg-Novi u stalnom sastavu

Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu nagrada i Povelje Opštine Herceg-Novi

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika odbora za planiranje i uređenje prostora skupštine opštine Herceg-Novi


Odluke donešene na sjednici održanoj 29.06.2017. godine       

- Odluka o izmjenama Odluke o uslovima i načinu izvođenja muzičkog programa

- Odluka o davanju saglasnosti na ugovor o prosljeđivanju sredstava kredita Opštini Herceg-Novi za realizaciju projekta vodosnabdjevanja i  odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali- Faza V - Komponenta 2

- Odluka o izmjenama Odluke o radnom vremenu

- Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada TOHN za 2017. godinu


Odluka o izboru Predsjednika Skupštine opštine Herceg-Novi, 26.05.2017.


Rješenje o obrazovanju odbora za izbor i imenovanje Skupštine opštine Herceg-Novi, 26.05.2017. godine


Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Herceg Novi, 31.03.2017. godine


  14. vanredna sjednica (zakazana za 14.03.2017. godine)


  Nastavak 24. redovne sjednicе (zakazan za 13.03.2017. godine)


   13. vanredna sjednica (zakazana za 20.02.2017. godine)


   11. vanredna sjednica (zakazana za 03.02.2017. godine)

testimonials icon

 Vaše mišljenje nam je važno!

 vodic
Vodič kroz postupke

 

zahtjev i orasci simbol
    Zahtjevi i obrasci

 

konkursi

 Оglasi i konkursi