grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Zahtjevi i obrasci

 

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalaze se, po pripadnosti grupisani, zahtjevi i obrasci zajedno sa obavještenjima o dokumentaciji koju  je neophodno predati. Zahtjevi se podnose na standardizovanim obrascima, koji se nalaze u .pdf formatu i mogu se preuzeti. Naznačenu administrativnu taksu možete uplatiti i na šalteru pošte u zgradi lokalne uprave (Odluka o lokalnim administrativnim taksama, "Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 003/11 od 19.01.2011, 029/13 od 02.10.2013, 008/14 od 24.03.2014, 025/15 od 17.07.2015, 032/15 od 18.09.2015).
Svi zahtjevi se predaju u Građanskom birou, osim ako nije drugačije naglašeno.

 

 

1.

 Prijava zanata

2.

 Zahtjev za dobijanje Odobrenja za izvođenje muzičkog programa

3.

 Odobrenje rada objekta mimo radnog vremena utvrđenog Odlukom o radnom vremenu

4.

 Uvjerenja o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju

5.

 Upis u registar preduzetnika-poljoprivrednika

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zahtjev za dobijanje odobrenja za pružanje turističkih usluga na kupalištu
16.
PRIJAVA O obavljanju djelatnosti pružanja usluga nautičkog turizma
17.
Prijava za obavljanje ugostiteljskih usluga - organizovanje kampa na svom zemljištu i upis u CTR
18.
Obrazac za prijavu ideja - Žensko preduzetništvo
19.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme praznika MIMOZE

20.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme novogodišnjih praznika

21.

Zahtjev za prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti

22.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti pružanja usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava

23.

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti

24.

 Zahtjev za trajni prestanak obavljanja turističke djelatnosti

Zahtjev za utvrđivanje poslednjeg usmjeravanja

 • četvrtak, 31 mart 2016 11:50

Uz zahtjev prilažem sledeću dokumentaciju:

1. Fotokopiju posljednjeg rješenja o usmjeravanju.
2. Potvrdu o upisu učenika u vaspitno-obrazovnu ustanovu.

Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

 • četvrtak, 31 mart 2016 11:20

Uz zahtjev se prilaže:

1. Tri primjerka Elaborata u pisanoj formi i jedan u elektronskom obliku

2. Rješenje o utvrđivanju potrebe procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat

3. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 50,00 eura, u skladu sa tarifnim brojem 27. Odluke o lokalnim administrativnim taksama (Sl. List CG - opštinski propisi, br/11, 29/13, 08/14)

Zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu

 • četvrtak, 31 mart 2016 10:20

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

1. Dokumentaciju predviđenu u Prilogu 1 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG," br. 14/07) :

-  optšte informacije,

-  opis lokacije,

-  opis projekta,

-  opis razmatranih alternativa,

-  opis segmenata životne sredine.

-  opis mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu,

-  opis mjera predviđenih u cilju sprječavanja, smanjenja ili otklanjanja značajnog štetnog uticaja na životnu sredinu.

-  podatke o mogućim teškoćama na koje je naišao nosilac projekta u prikupljanju podataka i dokumentacije

 

2. Popunjen upitnik iz Priloga 2 Pravilnika o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list CG," br. 14/07)

 

3. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 50,00 eura, u skladu sa tarifnim brojem 27. Odluke o lokalnim administrativnim taksama (Sl.List CG - opštinski propisi, br.03/11, 29/13, 08/14) 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za kretanje teretnih vozila ulicama sa ograničenjem nosivosti

 • četvrtak, 31 mart 2016 09:29

Uz zahtjev je potrebno priložiti :

- dokaz o vlasništvu objekta ili građevinska dozvola, ukoliko se izvode radovi za koje je potrebna građevinska dozvola;

- fotokopija saobraćajne dozvole;

- fotokopija ugovora o o izvođenju radova ukoliko se radovi obavljaju putem trećeg lica;

- administrativna taksa u iznosu od 10,00 eura po vozilu na dan - uplata na Ž.R. 510-9066777-61

Socijalna pitanja i borilačko-invalidska zaštita

 

U Službi za socijalna pitanja i boračko invalidsku zaštitu predaju se zahtjevi za dobijanje:

 • boračkog dodatka,
 • porodničnog dodatka,
 • lične invalidnine,
 • novčane naknada materijalnog obezbjeđenja,
 • dodatka na njegu i pomoć od strane drugog lica (pravo na ovaj dodatak imaju invalidi I, II, III i IV grupe invaliditeta)
 • pomoći u slučaju smrti vojnog invalida
 • ortopedskog dodatka,
 • besplatne i povlašćene vožnje,
 • uvećanja porodične invalidnine i porodična invalidnine članova porodice palog borca
 • jednokratne novčane pomoći - zahtjev
 • njega starih lica - zahtjev
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za novorođenče - zahtjev
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za treće dijete - zahtjev
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za dvojke - zahtjev
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za trojke - zahtjev
 • Zahtjev za izdavanje uvjerenja - zahtjev
 • Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za porodična domaćinstva bez prihoda radi prevazilaženja posledica epidemije zarazne bolesti Kovid-19 - zahtjev
 • Potvrda o imovinskom stanju (stambenoj situaciji) - obrazac

Registracija ugovora o zapošljavanju radnika kod poslodavaca, odnosno vlasnika samostalnih trgovinskih, ugostiteljskih i zanatskih radnji

     

  -Potvrda o potrebi za radnikom (obrazac E1-ovjeren u zavodu za zapošljavanje Crne Gore)

       -Radna knjižica

Ugovor se uz prisustvo poslodavca zaključuje lično.

Ovjera ugovora vrši se pred službenikom koji vodi postupak čiji se potpis ovjerava pečatom na šalteru Građanskog biroa - pisarnice.

Brisanje Ugovora o zapošljavanju iz registra vrši se na osnovu zahtjeva (zahtjev za brisanje- 5 eura ) poslodavca ili radnika, zavisno od razloga zbog čega se traži brisanje.

 • Administrativna taksa za ugovor- 3 €
FaLang translation system by Faboba