grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Nastavak 15. i održavanje 16. redovne sjednice SO zakazano za 11. mart

Predlog dnevnog reda 16. redovne sjednice Skupštine opštine Herceg-Novi:

 1. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine broj 01-1-48/14-1 od 20.01.2014. godine.
 2. Predlog Odluke o učešću Opštine Herceg-Novi u implementaciji Nacionalnog stambenog projekta u okviru Regionalnog stambenog programa Sarajevskog procesa.
 3. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju" ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi „, br. 03/11“).
 4. Predlog Odluke o produženju primjene planske dokumentacije.
 5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Zaključak predsjednika Opštine broj 01-1-34/14 od 14.01.2014.godine
 6. Predlog Odluke o regulisanju prava i obaveza i izmjeni suinvestitora na izgradnji objekta i regulaciji potoka Pijavica.
 7. Predlog Odluke o prodaji katastarske parcele 2577/2 K.O. Topla radi kompletiranja urbanističke parcele.
 8. Predlog Odluke o prodaji katastarske parcele 1419/2 K.O. Topla radi kompletiranja urbanističke lokacije.
 9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JUK "Herceg-fest“ Herceg-Novi.
 10. Predlog Odluke o imenovanju članova Savjeta Javnog radio difuznog servisa  Radio televizija Herceg Novi D.O.O.
 11. Predlog Odluke o imenovanju člana Odbora direktora "Vodacom" doo.
 12. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama.
 13. Razmatranje Predloga Sporazuma o međusobnom regulisanju imovinsko-pravnih odnosa povodom valorizacije nepokretnosti u KO Radovanići Herceg Novi.
 14. Lokalna studija stanovanja romske i egipćanske populacije u Opštini Herceg-Novi.
 15. Izvještaj o radu Komunalne policije od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine.
 16. Informacija o radu opštinske organizacije Crvenog krsta Herceg-Novi u 2013. godini.
 17. Odbornička pitanja i odgovori.