zgrada OHN24Opština Herceg Novi raspisala je javni poziv za davanje u zakup zemljišta za potrebe postavljanja privremenih objekata tipa kiosk na 26 lokacija, kao i kioske na 2 lokacije, u skladu sa Programom privremenih objekata na teritoriji opštine Herceg Novi za period od 2024. godine do 2029. godine.

Pravo učešća na javnom tenderu (prikupljanje ponuda) imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove i dostave kompletnu dokumentaciju sadržanu u ovom javnom pozivu. Rok za podnošenje ponuda je 7.6.2024. u 14.00 časova do kada traje prijem pošte na Građanskom birou Opštine Herceg Novi za taj dan.
Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu:
OPŠTINA HERCEG NOVI, DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANjE sa naznakom:
„PONUDA ZA ZAKUP LOKACIJE /OBJEKTA POD REDNIM BROJEM (naznačiti redni broj iz prve kolone člana 1 ovog poziva)“.
Otvaranje ponuda će se održati 10.6.2024. godine u velikoj sali Opštine Herceg Novi sa početkom u 11.30 časova, a otvaranju mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici. Otvaranje ponuda, ocjenu ponuda i rangiranje će obaviti Komisija koju će imenovati predsjednik Opštine.
Uslove i potrebnu dokumentaciju za prijavu na Javni poziv pogledajte OVDJE.