zgrada OHN24Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi objavljuje drugi Javni poziv za davanje u zakup prikupljanjem ponuda, za potrebe postavljanja privremenih objekata tipa kiosk na 5 lokacija, u skladu sa Programom privremenih objekata na teritoriji opštine Herceg Novi za period od 2024. godine do 2029. godine.

Pravo učešća na javnom tenderu (prikupljanje ponuda) imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 100,00 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg Novi, broj: 510-208-95, uz napomenu da se uplata vrši na ime „depozita za učešće na javnom tenderu“.
Rok za podnošenje ponuda je 17.06.2024. u 14,00 časova do kada traje prijem pošte na Građanskom birou Opštine Herceg Novi za taj dan. Sve ponude pristigle nakon tog datuma i vremena na Građanski biro Opštine Herceg Novi će se smatrati neblagovremenim. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:
OPŠTINA HERCEG NOVI, DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE sa naznakom:
„PONUDA ZA ZAKUP LOKACIJE POD REDNIM BROJEM (naznačiti redni broj iz prve kolone člana 1 ovog poziva)“.
Otvaranje ponuda će se održati dana 18.06.2024.godine u u velikoj Sali Opštine Herceg Novi sa početkom u 10,00 časova, kom otvaranju mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici. Otvaranje ponuda, ocjenu ponuda i rangiranje će vršiti Komisija koju će imenovati Predsjednik opštine. Učesnici na tenderu imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dobijanja obavještenja o rezultatima otvaranja ponuda. Odluka Komisije po prigovoru je konačna.
Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031-321-052 lokal 607 ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.

Drugi javni poziv za davanje u zakup prikupljanjem ponuda