ZAKON 0 POREZU NA NEPOKRETNOSTI

Član 4

(1) Obveznik poreza na nepokretnosti je vlasnik nepokretnosti upisan u katastru

nepokretnosti, odnosno drugoj evidenciji nepokretnosti na dan 1. januara godine za koju se porez utvrđuje.

Član 14

(1) Vlasnik nepokretnosti dužan je da, u roku od 30 dana, od dana sticanja nepokretnosti, nadležnom organu lokalne uprave podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za tu godinu.

ZAKON 0 PORESKOJ ADMINISTRACIJI Član 26 Poreski obveznik je dužan da:

(3) prijavi nadležnom poreskom organu svaku promjenu glavnog mjesta poslovanja, prebivališta, odnosno boravišta, te drugih podataka iz registra poreskog obveznika;

Član 36

(3) Uz poresku prijavu poreski obveznik je dužan da prilozi i svu dokumentaciju koja je od značaja za utvrđivanje poreske obaveze propisane poreskim propisima.

Član 37

(1) Uz poresku prijavu poreski obveznik je dužan da prilozi i svu dokumentaciju koja je od značaja za utvrđivanje poreske obaveze propisane poreskim propisima.

(2) Poreski organ ima ovlašćenje da na osnovu podataka kojima raspolaže za poreskog obveznika dopuni nepotpunu i ispravi pogrešno popunjenu poresku prijavu, odmah po saznanju o propustima i greškama u podnijetoj prijavi.