nasSkup10052023

Odbornici hercegnovskog parlamenta su danas, u okviru prve tačke dnevnog reda “Informacija o radu opštinske Komisije za sagledavanje i praćenje stanja u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo”, jednoglasno usvojili set zaključaka koji će biti upućen Vladi Crne Gore, Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu finansija Crne Gore.

Usvojeni zaključci:

  • SOHN zahtjeva od nadležnih  organa, Vlade Crne Gore i Ministarstva finansija da u međusobnoj komunikaciji  i kroz odgovarajuće postupke u nadležnim institucijama utvrde  titulara prava svojine na zemljištu na kojem egzistira upis Instituta sa pravom korišćenja
  • SOHN u potpunosti podržava  predlog Instituta “Dr Simo Milošević”, iskazan prema ministarstvima finansija i zdravlja i Fondu zdravstva, da mu se na ime avansa za ispunjenje obaveza  Ugovora sa Fondom za zdravstveno osiguranje isplati  iznos od 1.250.000,00 eura, a u skladu sa zaključcima Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore od 4.maja 2023. godine i u skladu sa zaključcima sa tematskog sastanka Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, održanog 8.maja u Podgorici  
  • SOHN apeluje na Vladu Crne Gore da u najkraćem roku, ne dužem od 15 dana, da saglasnost na nacrt Kolektivnog ugovora kod poslodavca, zaključenog između Odbora direktora, izvršnog direktora i reprezentativne sindikalne organizacije Instituta „Dr Simo Milošević“
  • SOHN insistira da nadležni organi, odnosno ministarstva finansija i zdravlja i Fond zdravstva sagledaju mogućnost povećanja cijena usluga koje Institut pruža korisnicima – pacijentima po ugovoru sa Fondom za zdravstveno osiguranje za 40%
  • SOHN insistira i da se Vlada Crne Gore i Ministarstvo zdravlja aktivno uključe u rješavanje problema duga, koji Institut ima prema Jugobanci AD u stečaju
  • S obzirom na to da je tekući privatizacioni postupak doživio neuspjeh, insistiramo da Vlada CG pokrene postupak otkupa akcija od svih manjinskih akcionara koji imaju udio u vlasništvu Instituta “Dr Simo Milošević”
  • SOHN insistira da Vlada CG u najkraćem roku,  na osnovu zahtjeva Sindikalne organizacije Instituta, uplati  pomoć iz tekuće budžetske rezerve.