grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора

Начелница: Марија Бошковић

звање: Спец. Сци. правних наука

тел/факс: 031/321-919; 031/321-052

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора, Објављено дана 28.05.2021. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора, Објављено дана 12.11.2018. године

Извјештај о раду за 2018. годину и План рада за 2019. годину Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 030/18 од 24.08.2018)

Члан 19


Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора обезбјеђује комунални и инспекцијски надзор кроз два сектора, и то:

   1. Сектор комуналне полиције
   2. Сектор за инспекцијски надзор

Сектор комуналне полиције врши послове којима се обезбјеђује:
   - Комунални надзор и одржава комунални ред у областима: снабдијевања водом, пречишћавања отпадних вода; одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, изградње, одржавања и коришћења депонија, уређивања и одржавања пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина, одржавања улица, саобраћајница и других јавних површина и јавне расвјете; изградње, одржавања и коришћења локалних путева, саобраћајних ознака и сигнализације, превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, ауто-такси и ванредног превоза, паркирања на јавним паркиралиштима, изградње, одржавања и коришћења мостова, јавних објеката и регулације и одржавања ријечних корита, становања у стамбеним зградама, држања кућних љубимаца, заштите од буке у животној средини; употребе симбола Општине, контроле радног времена; одржавања кафилерија и у другим областима у којима Општина врши сопствене послове у складу са законом;
   - Издавање прекршајних налога и покретање прекршајног поступка у обављању повјерених послова државне управе из надлежности Управе полиције који се односе на премјештање возила;
   - Пружање помоћи у извршењима одлука надлежних органа локалне управе и јавних служби у складу са законом;
   - Давање мишљења у поступку издавања сагласности на употребу акустичних и електрокустичних уређаја;
   - Припрему информативних и других стручних материјала из своје надлежности за Скупштину, предсједника општине и органе локалне управе;
   - Припрему годишњег извјештаја за Главног администратора о рјешавању управних ствари из своје надлежности, остваривању принципа транспарентности, сарадњи са невладиним организацијама и других извјештаја у остваривању његове функције координирања рада локалне управе;
   - Друге послове из дјелокруга комуналног надзора, у складу са законом и другим прописима.
Комунални полицајац овлашћен је да:
   1. изврши мјерење нивоа буке у и ван угоститељског објекта за које одобрење за обављање туристичке и/или угоститељске дјелатности издаје Министарство или орган локалне управе, односно за које рјешење о упису у централни туристички регистар издаје надлежни орган локалне управе, као и на отвореним просторима сходно одлуци јединице локалне самоуправе;
   2. сачињава записник о утврђеном чињеничном стању, службену забиљешку, издаје прекршајне налоге и подноси захтијев за покретање прекршајног поступка у случајевима прекорачења прописаних граничних вриједности нивоа буке, у складу са законом;
   3. контролише радно вријеме обављања угоститељске дјеланости у складу са законом.

Сектор за инспекцијски надзор врши послове којима се обезбјеђује:
   - Инспекцијски надзор у областима: јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада; изградње, одржавања и коришћења депонија; уређивање и одржавање пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвјете, општинских и некатегорисаних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације; превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, ауто-такси и ванредног превоза; становања у стамбеним зградама, држања кућних љубимаца, заштите од буке у животној средини, употребе симбола Општине, контроле радног времена; одржавања кафилерија, управљања водама јавног водоснабдијевања, прикупљања, пречишћавања и испуштања отпадних вода и прикупљања и испуштања атмосферских вода и другим областима у складу са посебним прописима;
   - Инспекцијски надзор у обављању повјерених послова државне управе из надлежности Управе полиције који се односе на премјештања возила, укључујући издавања прекршајног налога и покретања прекршајног поступка.
Инспектор Сектора за инспекцијски надзор овлашћен је да предузима управне мјере и радње:
   1. нареди испуњавање прописаних услова у погледу заштите од буке у свим врстама туристичких и угоститељских објеката;
   2. забрани употребу просторије и/или простора ако нијесу испуњени услови заштите од буке, док ти услови не буду испуњени;
   3. забрани употребу електроакустичних и акустичних уређаја док не буду предузете мјере за испуњавање услова за заштиту од буке, односно док се не инсталира лимитатор јачине звука;
   4. забрани обављање дјелатности и осталих активности које због буке ометају одмор и ноћни мир, ако то није могуће постићи мјером из претходне тачке ове алинеје;
   5. нареди употребу музичког уређаја у границама прописаног нивоа граничних вриједности буке;
   6. забрани емитовање музике или извођење музичког програма уживо уколико су прекорачене прописане граничне вриједности буке у и ван угоститељског објекта;
   7. забрани употребу електроакустичних и акустичних уређаја на отвореном простору код одржавања јавних скупова, забавних и спортских приредби и других активности које доводе до прекорачења граничних вриједности буке супротно одлуци јединице локалне самоуправе о локацији и времену одржавања;
   8. печаћењем забрани: употребу музичких уређаја који нијесу у складу са техничким стандардима или немају податке о звучној снази, употребу прегласних уређаја док се не предузму мјере заштите од буке, као и обављање дјелатности уколико власник објекта или пружалац угоститељских услуга нема извјештај акредитоване институције за мјерење буке којим се утврђује да су проведене мјере заштите од буке;
   9. забрани нуђење и продавање услуга превоза, смјештаја и других туристичких и угоститељских услуга супротно Закону;
   10. изда прекршајни налог;
   11. поднесе захтијев за покретање прекршајног поступка.
Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора врши и послове који се односе на:
   - Слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;
   - Припрему информација о планираним и реализованим активностима органа и њихово достављање надлежној служби ради објављивања у медијима;
   - Припрему годишњег извјештаја за Главног администратора о рјешавању управних ствари из своје надлежности, остваривању принципа транспарентности објављивањем прописаних аката на wеб сајту Општине, сарадњи са невладиним организацијама и других извјештаја у остваривању његове функције координирања рада локалне управе;
   - Попис и евиденција покретних ствари које служба користи за остваривање својих функција (опрема, превозна средства и сл.), у складу са законом којим се уређује државна имовина; достављање те евиденције у електронској форми органу локалне управе надлежном за послове имовине са свим промјенама насталим у току године;
   - Друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом и другим прописима.