Поштовани посјетиоци,

на овој страници налази се попис Одлука које су усвојили одборници Скупштине општине Херцег-Нови. Ради прегледности, груписане су хронолошки, по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене, као и са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем. Можете их преузети са страница Службеног листа Црне Горе - општински прописи.

16. редовна сједница заказана за 18.12.2015. године

15. редовна сједница заказана за 04.12.2015. године

14. редовна сједница заказана за 15.09.2015. године


 12. редовна сједница заказана за 08.07.2015. године

 • Одлука о разрјешењу предсједника Општине Херцег-Нови

11. редовна сједница заказана за 29.06.2015. године

 • Одлука о продаји катастарских парцела бр. 268/2, 275/2 и 672/2 све у К.О. Ђеновићи ради комплетирања урбанистичке парцеле
 • Одлука о остваривању посебног интереса заштите и унапријеђења зелених површина на територији Општине Херцег Нови
 • Одлука о давању сагласности на Уговор о конституисању стварне службености постављања водова УЗЗ. бр. 1105/2014 на дијеловима кат. парц. бр.: 244, 245, 246, 247 и 250 све у К.О. Росе и на дијелу кат. парц. 643 КО. Кумбор
 • Одлука о давању сагласности на Одлуку предсједника општине Херцег Нови о забрани извођења грађевинских радова у љетњем периоду број 01-1-1039/15 од 12.06.2015. године
 • Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута Д.О.О. "Водовод и канализација" Херцег Нови

наставак 10. редовне сједнице заказане за 26.06.2015. године

 • Одлукa о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавне установе "Херцег-Фест" Херцег-Нови ("Сл.лист ЦГ-општински прописи" бр.36/13).
 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о регулисању друмског саобраћаја
 • Одлука о давању сагласности на Статут Јавне установе "Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег-Нови "
 • Одлукa о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији Општине Херцег-Нови.
 • Програм рада Скупштине Општине Херцег-Нови за 2015. годину
 • Одлука о постављању односно грађењу и уклањању приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом на територији општине Херцег-Нови
 • Одлука о давању сагласности на Статут Јавне установе "Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег-Нови"

10. редовна сједница заказана за 11.06.2015. године

 • Одлукa о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине Херцег Нови број: 01-1-801/15 од 14.05.2015. године.
 • Одлука о прибављању имовине
 • Одлука о условима и начину држањa кућних љубимаца и начину поступања са напуштеним и изгубљеним кућним љубимцима
 • Одлукa о равноправности полова у Општини Херцег Нови.

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 20/15 oд 19.06.2015.)


9. редовна сједница заказана за 29.05.2015. године

 • Одлука о измјенама и допунама Одлуке о задужењу Општине Херцег-Нови ("Сл.лист ЦГ општински прописи", бр. 12/15)
 • Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оптерећењу имовине хипотеком ("Сл.лист ЦГ општински прописи", бр. 12/15)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 17/15 oд 01.06.2015.)


8. редовна сједница заказана за 19.05.2015. године

 • Одлука о подношењу кандидатуре за титулу Европске пријестонице културе 2021. године

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 17/15 oд 01.06.2015.)


наставак 7. редовне сједнице заказане за 19.05.2015. године

 • Одлука о давању сагласности на Oдлуку предсједника Општине број 01-1-719/15
 • Одлука о измјенама и допунама Одлука којима се прописују новчане казне за прекршаје
 • Одлука о постављању односно грађењу и уклањању привремених објеката
 • Одлука о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера
 • Одлука о преношењу права давања у закуп непокретне и покретне имовине на Дирекцију за имовину и заступање Општине Херцег-Нови
 • Програм мјера и активности за припрему туристичке сезоне 2015

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 17/15 oд 01.06.2015.)


6. редовна сједница заказана за 28.04.2015. године

 • Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ДОО „Комунално стамбено“ Херцег Нови.
 • Одлука о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу ДОО "Водовод и канализација" Херцег-Нови
 • Одлука о давању сагласности за оптерећење имовине хипотеком доо "Водовод и канализација" Херцег-Нови
 • Рјешење о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине Херцег-Нови број: 01-1-647/15 од 23.04.2015. године
 • Рјешење о именовању вршиоца дужности директора доо Комунално стамбено
 • Закључак о усвајању Извјештаја о стању уређења простора Општине Херцег-Нови за 2014 годину

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 15/15 oд 08.05.2015.)


5. редовна сједница заказана за 27.03.2015. године

 • Одлука о Буџету Општине Херцег-Нови за 2015 годину
 • Одлука о именовању члана Одбора директора "Vodacom" ДОО
 • Рјешење о именовању чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Водовод и канализација" Херцег-Нови
 • Рјешење о именовању чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Спортски центар Игало" Игало
 • Рјешење о именовању чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Комунално стамбено" Херцег-Нови
 • Одлука о коначном регулисању права и обавеза на изградњи објекта и регулацији потока Пијавица
 • Рјешење о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине Херцег-Нови број: 01-1-309/15 од 06.03.2015. године
 • Рјешење о именовању чланова Одбора директора "Паркинг сервис" ДОО Херцег-Нови
 • Рјешење о именовању чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу "Чистоћа" Херцег-Нови
 • Рјешење о избору чланова Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу - Друштва за изгардњу водоводне и канализационе инфраструктуре у Општини Херцег-Нови
 • Рјешење о образовању Савјета Јавне установе "Градска библиотека и читаоница" Херцег-Нови
 • Рјешење о образовању Савјета Јавне установе "Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић" Херцег-Нови

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 11/15 од 06.04.2015.)


4. редовна сједница заказана за 04.03.2015. године

 • Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Хотел Металург"
 • Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта за комплекс Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју са објектом Старе школе - Суторина
 • Одлука о одређивању локације за привремено складиштење комуналног отпада у Општини Херцег-Нови
 • Рјешење о именовању Савјета Јавне установе културе "Херцег фест" Херцег-Нови

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 08/15 од 10.03.2015.)


наставак 3. редовне сједнице заказане за 20.02.2015. године

 • Рјешење о именовању чланова Скупштине Туристичке организације Општине Херцег-Нови

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/15 од 27.02.2015.)


3. редовна сједница заказана за 16.02.2015. године

 • Рјешење о давању сагласности на рјешење о именовању потпредсједника општине Херцег-Нови бр. 01-1-145/2015
 • Рјешење о давању сагласности на рјешење о именовању потпредсједника општине Херцег-Нови бр. 01-1-146/2015
 • Рјешење о образовању Одбора за друштвене дјелатности Скупштине општине Херцег-Нови
 • Рјешење о образовању Одбора за планирање и уређење простора Скупштине општине Херцег-Нови
 • Рјешење о образовању Одбора за туризам и привредни развој Скупштине општине Херцег-Нови
 • Рјешење о образовању Одбора за Статут и прописе Скупштине општине Херцег-Нови
 • Рјешење о образовању Одбора за комунално стамбену дјелатност Скупштине општине Херцег-Нови
 • Рјешење о образовању Одбора за имовинско правна располагања Скупштине општине Херцег-Нови
 • Рјешење о образовању Одбора за Буџет и финансије Скупштине општине Херцег-Нови

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 06/15 од 20.02.2015.)


2. редовна сједница заказана за 02.02.2015. године

 • Одлука о избору Предсједника општине Херцег-Нови

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 05/15 од 03.02.2015.)


наставак 1. конститутивне сједнице заказане за 29. 01.2015. године

 • Одлука о избору предсједника Скупштине општине Херцег-Нови
 • Рјешење о образовању Одбора за избор и именовања Скупштине општине Херцег-Нови

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 05/15 од 03.02.2015.)