image igalo2020Opština Herceg Novi objavljuje ponovni javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor suinvestitora za izgradnju objekta u zoni mješovite namjene MN u planskoj jedinici 01-7 (Igalo Centar) na lokaciji: urbanistička parcela koja se sastoji od kat.parc. 545/8 k.o.Topla, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Herceg Novi za period do 2030.godine – GUR Igalo (Sl.list CG-op.prop.52/18, 4/19).

Mješovita namjena na ovoj lokaciji podrazumijeva indeks pokrivenosti 0,4, indeks zauzetosti 1,2 i maksimalno do 3 nadzemne etaže, sa mogućnošću izgradnje podzemne etaže za potrebe garažiranja. Detaljni uslovi su određeni urbanističko-tehničkim uslovima broj: 02-3-350-UPI-800/2019 od 05.09.2019.godine koji su sastavni dio ovog javnog poziva.
Korisnici parcele ukupne površine 3.129 m2 i učesnici u zajedničkoj izgradnji su Opština Herceg Novi i šest građana, čije učešće je procijenjeno na iznos od 1.250.000,00 eura. Učešće u zajedničkoj izgradnji zainteresovanog ponuđača su svi troškovi koji se odnose na realizaciju projekta zaključno sa uknjižbom objekta podobnog za upotrebu, navedeno je u tekstu javnog poziva.
Rok za podnošenje ponuda je  21.09.2020. godine do 9 časova na Građanskom birou Opštine Herceg Novi. Otvaranje ponuda će biti održano 21.09.2020. godine u 10 časova u Sali Opštine Herceg Novi, na kom otvaranju mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici.
Detalje o pravu i uslovima za učešće na javnom pozivu, kriterijumima za bodovanje, sadržini ponude i načinu dostavljanja možete pročitati i preuzeti ovdje.
Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva možete dobiti pozivom na broj telefona 031-321-052, lokal 256 i 268.