Obrazac BT

Obavještenje za izdavaoce koji pružaju usluge smještaja u domaćinstvima

Uplata se vrši u roku od 5 dana po isteku svakih 15 dana u mjesecu i to na žiro račun: 510-9063205-10

Ako izdavaoci koriste usluge  turističke agencije ili turističkog društva iste su dužne na  ime izdavaoca uplaćivati  boravišnu taksu.

Davalac smještaja dužan je voditi evidenciju o plaćenoj boravišnoj taksi u knjizi ,a izvještaj o broju korisnika usluga smještaja i iznosu naplaćene boravišne takse dužan je dostaviti Upravi loklnih javnih prihoda do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.