1) Прирез порезу на доходак физичких лица:

1.1. 510-9068009-51     Прирез порезу на доходак физичких лица.

2) Локални порези:

2.1. 510-9068014-36     Порез на непокретности;

3) Локалне административне таксе:

3.1. 510-9066777-61     Административне таксе.

4) Локалне комуналне таксе:

4.1. 510-90632405-33   Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и умјетничких заната и домаће радиности

4.2. 510-90632494-57    Комунална такса за држање (приређивање) музике у угоститељским објектима, осим музике која се репродукује механичким средствима (грамофон, магнетофон, радио, тв и сл.);

4.3. 510-90632473 23    Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије;

4.4. 510-90632517-85    Комунална такса за коришћење рекламних паноа паноа и билборда осим поред магистралних и регионалних путева;

4.5. 510-90632468-38    Комунална такса за коришћење простора за паркирање моторних и прикључних возила, мотоцикала и бицикала на уређеним и обиљеженим мјестима;

4.6. 510-90632538-22    Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката привременог карактера;

4.7. 510-90632431-52   Комунална такса за држање пловних постројења пловних направа и других објеката на води;

4.8. 510-9063247-78     Остале комуналне таксе.

5) Накнада за комунално опремање грађевинског земљишта:

5.1. 510-90623906-19   Накнада за комунално опремање грађевинског земљишта за правна лица;

5.2. 510-90623911-04   Накнада за комунално опремање грађевинског земљишта за предузетнике;

5.3. 510-90623932-38   Накнада за комунално опремање грађевинског земљишта, за грађане.

6) Приходи које својом дјелатношћу остваре општински органи, организације и службе:

6.1. 510-9066121-89      Приходи општинских органа, организација и служби

6.2. 510-9066228-59      Остали општински приходи

7) Приходи по основу камата и казни:

7.1. 510-90662371-54    Приходи по основу камата за неблаговремено плаћене локалне приходе;

8) Боравишна такса:

8.1. 510-9063205-10     Боравишна такса

са кога ће се средства аутоматски празнити на следећи начин:

- 80% на рачун 510-8777-93 Туристичка организација Херцег Нови

- 20% на рачун 832-3205-88 Национална туристичка организација

9) Туристичка такса:

9.1. 510-9063206-07      Туристичка такса

са кога ће се средства аутоматски празнити на следећи начин:

- 40% на рачун 510-208-95 Буџет општине Херцег Нови

- 40% на рачун 510-8777-93 Туристичка организација Херцег Нови

- 20% на рачун 832-3206-85 Национална туристичка организација

10) Члански допринос у туристичким организацијама:

10.1. 510-9063207-04   Члански допринос у туристичким организацијама. са кога ће се средства аутоматски празнити на следећи начин:

- 60% на рачун 510-8777-93 Туристичка организација Херцег Нови

- 40% на рачун 832-3208-79 Национална туристичка организација

11) Трошкови поступка за слободан приступ информацијама

11.1. 510-90662334-68