1) Prirez porezu na dohodak fizičkih lica:

1.1. 510-9068009-51     Prirez porezu na dohodak fizičkih lica.

2) Lokalni porezi:

2.1. 510-9068014-36     Porez na nepokretnosti;

3) Lokalne administrativne takse:

3.1. 510-9066777-61     Administrativne takse.

4) Lokalne komunalne takse:

4.1. 510-90632405-33    Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti

4.2. 510-90632494-57    Komunalna taksa za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, tv i sl.);

4.3. 510-90632473 23    Komunalna taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije;

4.4. 510-90632517-85    Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa panoa i bilborda osim pored magistralnih i regionalnih puteva;

4.5. 510-90632468-38    Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje motornih i priključnih vozila, motocikala i bicikala na uređenim i obilježenim mjestima;

4.6. 510-90632538-22    Komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera;

4.7. 510-90632431-52   Komunalna taksa za držanje plovnih postrojenja plovnih naprava i drugih objekata na vodi;

4.8. 510-9063247-78     Ostale komunalne takse.

5) Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta:

5.1. 510-90623906-19   Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za pravna lica;

5.2. 510-90623911-04   Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za preduzetnike;

5.3. 510-90623932-38   Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane.

6) Prihodi koje svojom djelatnošću ostvare opštinski organi, organizacije i službe:

6.1. 510-9066121-89      Prihodi opštinskih organa, organizacija i službi

6.2. 510-9066228-59      Ostali opštinski prihodi

7) Prihodi po osnovu kamata i kazni:

7.1. 510-90662371-54    Prihodi po osnovu kamata za neblagovremeno plaćene lokalne prihode;

8) Boravišna taksa:

8.1. 510-9063205-10     Boravišna taksa

sa koga će se sredstva automatski prazniti na sledeći način:

- 80% na račun 510-8777-93 Turistička organizacija Herceg Novi

- 20% na račun 832-3205-88 Nacionalna turistička organizacija

9) Turistička taksa:

9.1. 510-9063206-07      Turistička taksa

sa koga će se sredstva automatski prazniti na sledeći način:

- 40% na račun 510-208-95 Budžet opštine Herceg Novi

- 40% na račun 510-8777-93 Turistička organizacija Herceg Novi

- 20% na račun 832-3206-85 Nacionalna turistička organizacija

10) Članski doprinos u turističkim organizacijama:

10.1. 510-9063207-04   Članski doprinos u turističkim organizacijama. sa koga će se sredstva automatski prazniti na sledeći način:

- 60% na račun 510-8777-93 Turistička organizacija Herceg Novi

- 40% na račun 832-3208-79 Nacionalna turistička organizacija

11) Troškovi postupka za slobodan pristup informacijama

11.1. 510-90662334-68