Поштовани посјетиоци,

на овој страници налази се попис Одлука које су усвојили одборници Скупштине општине Херцег-Нови. Ради прегледности, груписане су хронолошки, по одржаним сједницама Скупштине на којима су донешене, као и са информацијом о датуму објављивања у Службеном листу и његовим бројем. Можете их преузети са страница Службеног листа Црне Горе - општински прописи.

         

Одлуке донешене на сједници одржаној 26.12.2017. године

Одлука о буџету Општине Херцег-Нови за 2018. годину

Одлука о измјенама и допунама одлуке о буџету Општине Херцег-Нови за 2017.годину

Одлука о подизању спомен обиљежја постављањем спомен обиљежја – бисте капетану Шпиру Даниловићу

Одлука о подизању спомен обиљежја постављањем спомен обиљежја – бисте протојереју Саву Накићеновићу

Одлука о утврђивању локације за постављање локалног објекта од општег  интереса – радио базне станице мобилне телефоније ХН 28 Топла, Општина Херцег Нови

Одлука о утврђивању локације за постављање локалног објекта од општег интереса – радио базне станице мобилне телефоније „ХН 09 Баошићи“, Општина Херцег-Нови

Одлука о условима и начину остваривања права на варијабилни дио зараде

Одлука о прибављању имовине

Одлука о измјенама и допунама одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката

Одлука о давању сагласности на програм рада и финансијски план туристичке организације Херцег-Нови за 2018. годину

Одлука о стављању ван снаге

Одлука о задужењу Општине Херцег-Нови

Одлука о одређивању локације за привремено складиштење неопасног грађевинског и зеленог отпада на територији Општине Херцег-Нови

Одлука о мјесним заједницама

Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама Статута Јавне установе „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег-Нови “

Одлука о подизању спомен обиљежја постављањем спомен обиљежја – бисте адмиралу Марку Војновићу

Одлука о измјенама одлуке о организацији и начину обављања ауто такси превоза на територији Општине Херцег-Нови

Одлука о споразумном раскиду уговора о закупу хотела и ресторана у оквиру Спортског центра Игало

Програм рада Скупштине општине Херцег-Нови за 2018.годину


Рјешење о давању сагласности на одлуку Предсједника Општине Херцег-Нови број:01-1-2557/17 од 17.10.2017.године

Рјешење о именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“ Херцег-Нови

Рјешење о избору чланова Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

Рјешење о разрјешењу и именовању члана савјета јавне установе „Градска библиотека и читаоница“ Херцег-Нови из реда запослених


- Програмски задатак са елементима урбанистичко – техничких услова за израду техничке документације за постављање локалног објекта од општег интереса,привремени објекат радио базна станица мобилне телефоније ХН 28 Топла  

- Програмски задатак са елементима урбанистицко - техничких услова за израду техничке документације за постављање објекта од општег интереса Базне станице ХН09-''Баошићи'', Херцег Новог

 Одлуке донешене на сједници одржаној 11.10.2017. године     

Одлука о измјенама Одлуке о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса у Туристичкој организацији Општине Херцег-Нови

Одлука о давању сагланости на одлуку о измјенама статута доо „Чистоћа“ Херцег-Нови

Одлука о измјени Одлуке о оснивању Јавне установе „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“

Одлука о измјенама одлуке о регулисању друмског саобраћаја

Одлука о измјенама одлуке о закључењу уговора о преузимању испуњења по судском поравнању бр. рс. бр. 96/12 од 29.11.2012. године

Одлука о именовању чланова у скупштини заједничког услужног и координационог друштва за водоснабдјевање и одвођење отпадних вода за црногорско приморје и општину цетиње “Vodacom” д.о.о.

Одлука о именовању члана одбора директора „Vodacom“ д.о.о.

Одлука о измјени одлуке о додјели награда општине Херцег-Нови

Одлука о продаји катастраских парцела бр. 61/15 к.о. Поди ради комплетирања урбанистичке парцеле

Одлука о давању сагласности на одлуку о доношењу статута друштва са ограниченом одговорношћу „друштво за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у општини Херцег-Нови“

Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута Д.О.О.„Комунално стамбено“ Херцег-Нови, број 02/2017 од 01.09.2017. године

Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута друштва са ограниченом одговорношћу „Водовод и канализација“ Херцег Нови, број 05-6/1-17 од 20.09.2017. године

Одлука о измјенама одлуке о образовању савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

Одлука о давању сагласности на одлуку Предсједника општине о подизању спомен обиљежја давањем назива „Парк св.Леополда“


Рјешење о давању сагласности на рјешење Предсједника општине Херцег-Нови број: 01-1-2310/17 од 27.09.2017. године о именовању вршиоца дужности главног администратора

Рјешење о именовању чланова Одбора директора „Паркинг сервис Херцег-Нови“ д.о.о. Херцег-Нови

Рјешење о именовању чланова Одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу „ Спортски центар Игало“ Игало

Рјешење о давању сагласности на одлуку савјета јавне установе „Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови“ о именовању вршиоца дужности директора установе

Рјешење о давању сагласности на одлуку савјета јавне установе „Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови“ о именовању вршиоца дужности директора установе

Рјешење о разрјешењу и именовању члана Одбора за друштвене дјелатности Скупштине општине Херцег-Нови

Рјешење о разрјешењу и именовању члана Одбора за буџет и финансије Скупштине општине Херцег-Нови

Рјешење о разрјешењу и именовању Предсједника и члана одбора за статут и прописе Скупштине општине Херцег-Нови

Рјешење о разрјешењу и именовању Предсједника Одбора за туризам и привредни развој Скупштине општине Херцег-Нови

Рјешење о разрјешењу и именовању Предсједника Одбора за избор и именовања Скупштине општине Херцег-Нови

Рјешење о давању сагласности на одлуку Предсједника општине Херцег-Нови број: 01-1-1973/17 од 05.09.2017. године о разрјешењу вршиоца дужности извршног директора и именовању вршиоца дужности извршног директора д.о.о. „Друштва за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у Општини Херцег-Нови“

Рјешење о давању сагласности на Одлуку Предсједника општине Херцег-Нови број: 01-1-1760/17 од 15.08.2017. године о разрјешењу вршиоца дужности извршног директора и именовању вршиоца дужности извршног директора д.о.о. „Комунално стамбено“ Херцег-Нови

Рјешење о давању сагласности на одлуку савјета ју „Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић“ Херцег-Нови о разрешењу директора

Рјешење о давању сагласности на одлуку Предсједника општине број: 01-1-1972/17 од 04.09.2017. године о разрјешењу извршног директора и именовању вршиоца дужности извршног директора д.о.о. „Водовод и канализација“ Херцег-Нови

Рјешење о давању сагласности на одлуке Одбора директора „Паркинг сервис Херцег-Нови“ доо Херцег-Нови број: 03-1-324/17 од 09.08.2017. године и број: : 03-1-325/17 од 09.08.2017.године о разрјешењу вршиоца дужности извршног директора и именовању вршиоца дужности извршног директора „Паркинг сервис Херцег-Нови“ д.о.о. Херцег-Нови


Одлуке донешене на сједници одржаној 11.08.2017. године     

Одлука о измјенама и допунама одлуке о учешћу општине Херцег-Нови у рјешавању стамбених питања државних службеника и намјештеника


Одлуке донешене на сједници одржаној 03.08.2017. године    

Одлукa o измјенама и допунама одлуке о одређивању накнада за рад одборника и других лица које бира и именује Скупштина општине Херцег-Нови

Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана НЕМИЛА- пословна зона

Одлука о измјенама и допунама одлуке о постављању, грађењу и уклањању привремених објеката

Одлука о продаји катастарске парцеле бр.346/2 КО Суторина ради комплетирања урбанистичке парцеле

Одлука о зарадама локалних функционера општине Херцег-Нови

Одлука о зарадама локалних службеника и намјештеника у општини Херцег-Нови

Одлука о усвајању плана управљања комуналним и неопасним грађевинским отпадом за период од 2016-2020.године на територији општине херцег нови

Одлука о одређивању одборника који присуствују закључењу брака

Одлука о задужењу Општине Херцег-Нови

Одлука о измјени одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу “Спортски центар Игало”- Игало

Одлука о доношењу Измјена и допуна ДУП-а „Блаца-Јошица“ за кат.парцеле 351, 352, 353/1 и 353/2 К.О. Јошица

Одлука о измјенама и допунама одлуке о учешћу општине Херцег-Нови у рјешавању стамбених питања државних службеника и намјештеника

Одлука о одређивању мјесечне накнаде за закуп просторија за рад клубова одборника


Рјешење о именовању Општинске изборне комисије Херцег-Нови у сталном саставу

Рјешење о именовању Жирија за додјелу награда и Повеље Општине Херцег-Нови

Рјешење о разрјешењу и именовању предсједника одбора за планирање и уређење простора скупштине општине Херцег-Нови


Одлуке донешене на сједници одржаној 29.06.2017. године       

- Одлука о измјенама Одлуке о условима и начину извођења музичког програма

- Одлука о давању сагласности на уговор о просљеђивању средстава кредита Општини Херцег-Нови за реализацију пројекта водоснабдјевања и одвођења отпадних вода на Јадранској обали- Фаза В - Компонента 2

- Одлука о измјенама Одлуке о радном времену

- Закључак о давању сагласности на Програм рада ТОХН за 2017. годину


Одлука о избору Предсједника Скупштине општине Херцег-Нови, 26.05.2017.


Рјешење о образовању одбора за избор и именовање Скупштине општине Херцег-Нови, 26.05.2017. године


Одлука о избору предсједника Скупштине општине Херцег Нови, 31.03.2017. године


  14. ванредна сједница (заказана за 14.03.2017. године)

  Наставак 24. редовне сједнице (заказан за 13.03.2017. године)

   13. ванредна сједница (заказана за 20.02.2017. године)


   11. ванредна сједница (заказана за 03.02.2017. године)