grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Издавања урбанистичко-техничких услова

 
Уз захтјев (Образац 1) се доставља сљедећа документација:
  а) за изградњу објекта:
  • геодетска подлога (овлашћено геодетско предузеће)
сви наведени прилози морају бити прописано потписани и овјерени и не старији од 6 мјесеци
-пожељно је доставити идејно рјешење тражене изградње уколико се ради о фазнојн изградњи или изградњи комплекс објеката
 б) за реконструкцију објекта:
  уз горе наведене прилоге (који се достављају и за изградњу објекта), додатно приложити:
  • фотокопију одобрења за грађење
  • техничку документацију на основу које је добијено одобрење за грађење постојећег објекта чија се реконструкција тражи
или
  • увјерење Управе за некретнине да је објекат постојао у картама авионског снимања 1972 године (замјена за одобрење за грађење)
  • уколико је одобрење за грађење добијено прије излагања новог катастарског операта и у случају увјерења из 1972 године, доставити налаз којим се потврђују да честица земљишта одговара садашњој катастарској парцели.