Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

16. redovna sjednica zakazana za 18.12.2015. godine

15. redovna sjednica zakazana za 04.12.2015. godine

14. redovna sjednica zakazana za 15.09.2015. godine


 12. redovna sjednica zakazana za 08.07.2015. godine

 • Odluka o razrješenju predsjednika Opštine Herceg-Novi

11. redovna sjednica zakazana za 29.06.2015. godine

 • Odluka o prodaji katastarskih parcela br. 268/2, 275/2 i 672/2 sve u K.O. Đenovići radi kompletiranja urbanističke parcele
 • Odluka o ostvarivanju posebnog interesa zaštite i unaprijeđenja zelenih površina na teritoriji Opštine Herceg Novi
 • Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o konstituisanju stvarne službenosti postavljanja vodova UZZ. br. 1105/2014 na dijelovima kat. parc. br.: 244, 245, 246, 247 i 250 sve u K.O. Rose i na dijelu kat. parc. 643 KO. Kumbor
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika opštine Herceg-Novi o zabrani izvođenja građevinskih radova u ljetnjem periodu broj 01-1-1039/15 od 12.06.2015. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta D.O.O. "Vodovod i kanalizacija" Herceg-Novi

nastavak 10. redovne sjednice zakazane za 26.06.2015. godine

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove "Herceg-Fest" Herceg-Novi ("Sl.list CG-opštinski propisi" br.36/13).
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove "Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg-Novi "
 • Program rada Skupštine Opštine Herceg-Novi za 2015. godinu
 • Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Herceg-Novi
 • Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove "Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg-Novi"
 • Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Herceg-Novi.

10. redovna sjednica zakazana za 11.06.2015. godine

 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine Herceg Novi broj: 01-1-801/15 od 14.05.2015. godine.
 • Odluka o pribavljanju imovine
 • Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima
 • Odluka o ravnopravnosti polova u Opštini Herceg Novi.

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 20/15 od 19.06.2015.)


9. redovna sjednica zakazana za 29.05.2015. godine

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju Opštine Herceg-Novi ("Sl.list CG opštinski propisi", br. 12/15)
 • Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o opterećenju imovine hipotekom ("Sl.list CG opštinski propisi", br. 12/15)

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 17/15 od 01.06.2015.)


8. redovna sjednica zakazana za 19.05.2015. godine

 • Odluka o podnošenju kandidature za titulu Evropske prijestonice kulture 2021. godine

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 17/15 od 01.06.2015.)


nastavak 7. redovne sjednice zakazane za 19.05.2015. godine

 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine broj 01-1-719/15
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluka kojima se propisuju novčane kazne za prekršaje
 • Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata
 • Odluka o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera
 • Odluka o prenošenju prava davanja u zakup nepokretne i pokretne imovine na Direkciju za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi
 • Program mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2015

 ("SL. list Crne Gore - opštinski propisi ", br. 17/15 od 01.06.2015.)


6. redovna sjednica zakazana za 28.04.2015.godine

 • Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora DOO „Komunalno stambeno“ Herceg Novi.
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju DOO "Vodovod i kanalizacija" Herceg-Novi
 • Odluka o davanju saglasnosti za opterećenje imovine hipotekom doo "Vodovod i kanalizacija" Herceg-Novi
 • Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine Herceg-Novi broj: 01-1-647/15 od 23.04.2015. godine
 • Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora doo Komunalno stambeno
 • Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Opštine Herceg-Novi za 2014 godinu

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 15/15 od 08.05.2015.)


5. redovna sjednica zakazana za 27.03.2015. godine

 • Odluka o Budžetu Opštine Herceg-Novi za 2015 godinu
 • Odluka o imenovanju člana Odbora direktora "Vodacom" DOO
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija" Herceg-Novi
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Sportski centar Igalo" Igalo
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Komunalno stambeno" Herceg-Novi
 • Odluka o konačnom regulisanju prava i obaveza na izgradnji objekta i regulaciji potoka Pijavica
 • Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku predsjednika Opštine Herceg-Novi broj: 01-1-309/15 od 06.03.2015. godine
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora "Parking servis" DOO Herceg-Novi
 • Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću "Čistoća" Herceg-Novi
 • Rješenje o izboru članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću - Društva za izgardnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Savjeta Javne ustanove "Gradska biblioteka i čitaonica" Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Savjeta Javne ustanove "Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković" Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 11/15 od 06.04.2015.)


4. redovna sjednica zakazana za 04.03.2015. godine

 • Odluka o donošenju Urbanističkog projekta "Hotel Metalurg"
 • Odluka o donošenju Urbanističkog projekta za kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom Stare škole - Sutorina
 • Odluka o određivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada u Opštini Herceg-Novi
 • Rješenje o imenovanju Savjeta Javne ustanove kulture "Herceg fest" Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 08/15 od 10.03.2015.)


nastavak 3. redovne sjednice zakazane za 20.02.2015. godine

 • Rješenje o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Opštine Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 07/15 od 27.02.2015.)


3. redovna sjednica zakazana za 16.02.2015. godine

 • Rješenje o davanju saglasnosti na rješenje o imenovanju potpredsjednika opštine Herceg-Novi br. 01-1-145/2015
 • Rješenje o davanju saglasnosti na rješenje o imenovanju potpredsjednika opštine Herceg-Novi br. 01-1-146/2015
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za društvene djelatnosti Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za planiranje i uređenje prostora Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za turizam i privredni razvoj Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za Statut i propise Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za komunalno stambenu djelatnost Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za imovinsko pravna raspolaganja Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za Budžet i finansije Skupštine opštine Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 06/15 od 20.02.2015.)


2. redovna sjednica zakazana za 02.02.2015. godine

 • Odluka o izboru Predsjednika opštine Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 05/15 od 03.02.2015.)


nastavak 1. konstitutivne sjednice zakazane za 29. 01.2015. godine

 • Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Herceg-Novi
 • Rješenje o obrazovanju Odbora za izbor i imenovanja Skupštine opštine Herceg-Novi

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 05/15 od 03.02.2015.)