Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici nalazi se popis Odluka koje su usvojili odbornici Skupštine opštine Herceg-Novi. Radi preglednosti, grupisane su hronološki, po održanim sjednicama Skupštine na kojima su donešene, kao i sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi. 

 

Odluke donešene na sjednici održanoj 28.12.2018. godine

- Odluka o donošenju Prostorno-urbanističkog plana Opštine Herceg-Novi za period do 2030. godine

- Zaključak PUP OHN do 2030. godine

Odluke donešene na sjednici održanoj 24.12.2018. godine

- Odluka O BUDžETU OPŠTINE HERCEG NOVI ZA 2019. GODINU

- Odluka izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Herceg-Novi za 2018. godinu (“Sl. list Cg-opštinski propisi” broj 54/18)

- POSLOVNIK o radu Skupštine opštine Herceg Novi

-Odluka o pokretanju postupka davanja u dugoročni zakup zemljišta i prenosu ovlašćenja

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta kanalizacione infrastrukture – pumpne stanice „Igalo“, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak sa UTU - pumpne stanice „Igalo“

- Grafički prilog - pumpne stanice „Igalo“

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – objekta kanalizacione infrastrukture – pumpne stanice „Milašinović“, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak sa UTU - pumpne stanice „Milašinović“

- Grafički prilog - pumpne stanice „Milašinović“

- ODLUKA o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Javne rasvjete uz magistralni put Meljine – Petijevići, na potezu od kružnog toka u Meljinama do kuće Gudelja na Podima, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak sa UTU - javna rasvjeta Podi

- Grafički prilog - javna rasvjeta Podi

- Odluka o imenovanju tri člana savjeta javnog radio difuznog servisa Radio televizija Herceg Novi d.o.o.

- Odluka o usvajanju Strategije za mlade Opštine Herceg Novi za period od 2019. do 2022. godine

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju poreza na nepokretnosti

- Odluka o uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti u sportu

- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Herceg Novi za 2018. godinu broj 987/17

- Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Opštine Herceg Novi za 2019. godinu

- STATUT OPŠTINE HERCEG NOVI

- PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE HERCEG NOVI ZA 2019. GODINU

- RJEŠENjE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Budžet i finansije

- RJEŠENjE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za imovinsko pravna raspolaganja

- RJEŠENjE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za turizam i privredni razvoj

- RJEŠENjE o razrješenju i imenovanju člana Odbora za komunalno stambenu djelatnost

- RJEŠENjE o razrješenju člana Savjeta Javne ustanove kulture "Herceg fest" Herceg Novi

 Odluke donešene na sjednici održanoj 01.10.2018. godine

- Odluka o reprogramiranju duga Opštine Herceg Novi

- Odluka o kratkoročnom zaduženju Opštine Herceg Novi

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Službi komunalne policije ( „Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 27/16)

- Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – vodovodne infrastrukture na poluostrvu Luštica, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak - UTU, Luštica

- Grafički prilog - Luštica

- Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupnog puta do Plave špilje na Luštici, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak - UTU, Plava Špilja

- Grafički prilog - Plava Špilja

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Podi – lokalitet Topovi (krak 4), Opština Herceg Novi

- Programski zadatak - UTU, Podi-Topovi

- Grafički prilog, Podi-Topovi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – vodovodne mreže u Dragomirskoj ulici u Zelenici, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak - UTU, u Dragomirskoj ulici u Zelenici

- Grafički prilog, u Dragomirskoj ulici u Zelenici 

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Trafostanice DTS 10/0,4 kV, 1 x 630 kVA „Dugunja“ na Ublima sa priključnim 10 kV vodom, Opština Herceg Novi

- Programski zadatak - UTU, Dugunja-Ubli

- Grafički prilog, Dugunja-Ubli

- Odluka o pravu davanja u zakup nepokretne imovine Opštine Herceg Novi

- Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine o osnivanju „Agencije za razvoj i zaštitu Orjena-Herceg Novi“ društvo sa ograničenom odgovornošću

-Rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora za turizam i privredni razvoj

- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana odbora za budžet i finansije

- Rješenje o razrješenju i imonovanju člana Savjeta Javne ustanove kulture „Herceg fest“ Herceg Novi

- Rješenje o imenovanju žirija za dodjelu nagrada i povelje Opštine Herceg-Novi

Odluke donešene na sjednici održanoj 24.07.2018. godine    

- Odluka o načinu, postupku i kriterijumima raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu

- Odluka o završnom računu budžeta Opštine Herceg-Novi za 2017. godinu

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za fiksnu telefoniju na lokaciji RSS „29 decembra“ Opština Herceg-Novi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Trafostanice NDTS 10/0,4 kV, 2 x 1000 kVA „ŽAGER“ sa priključnim 10 kV kablom u Bijeloj, Opština Herceg Novi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Vodice – Baošići, Opština Herceg-Novi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za fiksnu telefoniju na lokaciji RSS „ZELENIKA“ Opština Herceg-Novi

- Odluka o pribavljanju imovine

- Odluka o davanju saglasnosti na odluku Predsjednika opštine o davanju u zakup poslovnog prostora u imovini Opštine Herceg-Novi putem dostavljanja zatvorenih ponuda

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za fiksnnu telefoniju na lokaciji RSS „USTANIČKA“ , Opština Herceg-Novi

- Odluka o pribavljanju imovine radi rješavanja stambenih pitanja službenika i namještenika zaposlenih u organima lokalne uprave, posebnim i stručnim službama Opštine Herceg-Novi

 - Odluka o rješavanju stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika kupovinom stana pod povoljnijim uslovima

- Odluka o stipendiranju i nagrađivanju studenata

- Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o participaciji troškova prevoza u prigradskom i međugradskom saobraćaju za određene kategorije učenika

- Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga d.o.o. »Čistoća«


- PROGRAM podizanja spomen - obilježja na teritoriji Opštine Herceg-Novi za 2018. godinu


 - Rješenje o imenovanju članova Savjeta za ravnopravnost polova Opštine Herceg- Novi

- Rješenje o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „ Sportski centar Igalo“ – Igalo o izboru izvršnog direktora

- Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta javne ustanove kulture „Herceg fest“ Herceg-Novi o izboru direktora

- Rješenje o izboru članova skupštine Turističke organizacije Opštine Herceg-Novi

- Rješenje o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora doo „Vodovod i kanalizacija“ Herceg-Novi o izboru izvršnog direktora

- Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora “Čistoća” D.O.O. Herceg-NoviOdluke donešene na sjednici održanoj 05.04.2018. godine

- Odluka o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko- pravnih odnosa između Opštine Herceg Novi i Brković Aleksandra i dr.

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Podi – lokalitet Topovi, Opština Herceg Novi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Čela – Modra ploča, Opština Herceg Novi

- Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o regulisanju drumskog saobraćaja

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnogobjekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za mobilnu telefoniju na lokaciji RBS „HOTEL DELFIN“, Opština Herceg Novi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u naselju Igalo – Bare, Opština Herceg Novi

- Odluka o izmjeni Odluke o realizaciji Projekta „Njega starih lica“

- Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte - Izvještaj sa javne rasprave (od 19.02.-05.3.2018.g.)

- Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnova i kriterijuma za finansiranje aktivnosti u sportu

- Odluka o zaduženju Opštine Herceg-Novi

- Odluka o imenovanju dva člana Savjeta Javnog radio difuznog servisa Radio televizija Herceg Novi d.o.o.

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za fiksnu telefoniju na lokaciji RSS „Sutorina 1“ Opština Herceg Novi

- Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije Opštine Herceg Novi

- Odluka o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – uređaja i opreme za mobilnu telefoniju na lokaciji RBS „ZABRĐE“, Opština Herceg Novi

 - Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o kratkoročnom zaduženju DOO »Čistoća« Herceg-Novi broj 19/18 od 19.03.2018. godine

- Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o kratkoročnom zaduženju DOO »Vodovod i kanalizacija« Herceg Novi broj 05-15/18-1 od 01.02.2018. godine


- Program uređenja prostora opštine herceg novi za 2018. godinu

- Programski zadatak sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- uređaja i opreme za mobilnu telefoniju na lokaciji rbs »hotel Delfin«

- Programski zadataksa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u naselju Igalo – Bare

- Programski zadatak sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- uređaja i opreme za fiksnu telefoniju na lokaciji rss »Sutorina 1«

- Programski zadatak sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- uređaja i opreme za mobilnu telefoniju na lokaciji rbs »Zabrđe«

- Programski zadatak sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Podi – lokalitet Topovi

- Programski zadataksa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- izgradnju kanalizacione infrastrukture u naselju Čela – Modra Ploča


- Rješenje o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine na teritoriji Opštine Herceg-Novi

- Rješenje o izboru članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću – Društva za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Opštini Herceg Novi

- Rješenje o davanju saglasnosti na rješenje predsjednika opštine o imenovanju glavnog administratora opštine Herceg-Novi

- Rješenje o davanju saglasnosti na odluku savjeta javne ustanove „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ Herceg-Novi o izboru direktora

- Rješenje o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno stambeno“ Herceg-Novi o izboru izvršnog direktora

- Rješenje o imenovanju članova odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Sportski centar Igalo” Igalo

- Rješenje o imenovanju članova odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“   Herceg-Novi

- Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Opštinske izborne komisije Herceg-Novi u stalnom sastavu

- Rješenje o imenovanju sekretara Skupštine opštine Herceg-Novi

- Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku Predsjednika opštine broj: 01-1-031-2/2018 od 03.01.2018. godine

- Rješenje o davanju saglasnosti na odluku predsjednika opštine broj: 01-1-031-3/2018 od 03.01.2018. godine


- Zaključak o usvajanju Izvještaja Predsjednika Opštine o ostvarivanju funkcije lokalne samouprave u 2017.godini

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za razvoj i zaštitu Orjena za 2017.godinu

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog u 2017.godini sa Planom rada i Finansijskim planom za 2018.godinu

- Zaključak o usvajanjuIzvještaja o radu JU Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi za 2017.godinu, Izvještaj prihoda i rashoda za period 01.01. do 31.12.2017.godine, Program rada za 2018.godinu i Finansijski plan za 2018.godinu

- Zaključak o usvajanju Programa rada D.O.O. „Čistoća“ Herceg Novi za 2018.godinu sa Finansijskim planom za 2018.godinu

- Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem D.O.O. „Čistoća“ Herceg Novi za 2017.godinu

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ za 2017. godinu sa Programom rada i Finansijskim planom za 2018.godinu

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Agencije za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi D.O.O. za 2017.godinu sa Planom rada za 2018.godinu

- Zaključak o usvajanju Plana rada JUK „Herceg Fest“ Herceg Novi za 2018.godinu sa Finansijskim planom za 2018.godinu

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora Opštine Herceg Novi za 2017.godinu

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Službe Komunalne policije i inspekcijskog nadzora od 01.01.2017. do 31.12.2017.godine

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o poslovanju „Komunalno stambeno„ DOO Herceg Novi za 2017.godinu sa Planom i Programom rada za 2018.godinu

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu sa Finansijskim izvještajem Javne ustanove„Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković“ Herceg Novi za 2017. godinu sa Planom i Programom rada i Finansijskim planom za 2018. godinu

- Zaključak o prestanku mandata dva člana savjeta javnog Radio difuznog servisa Radio televizija Herceg-Novi d.o.o

- Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu D.O.O. „Sportski centar Igalo“ Igalo za 2017 godinu sa Finansijskim izvještajem za 2017.godinu i Planom i Programom rada za 2018 godinu

- Zaključak o usvajanju Programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone 2018.godine

- Zaključak o usvajanju Plana i Programa rada DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi za 2018.godinu sa Planom prihoda i rashoda za 2018.godinu